Προκήρυξη μίας Θέσης Μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομική της Εργασίας"