Προκήρυξη Χορήγησης Ετήσιων Υποτροφιών για Προπτυχιακούς Φοιτητές Ακαδ.Έτους 2019-2020 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος "Γεωργίας Νικολακοπούλου"

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δύο ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος "Γεωργίας Νικολακοπούλου".

Το ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως, ήτοις συνολικά 3.600 ευρώ και αφορά στην κάλυψη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και ειδικότερα στο χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως και 31-8-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο  Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την 30/11/2020 και ώρα:15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.