ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται σε επτά (7) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας.

Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90 (ΕCTS). Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν δύο (2) προπαρασκευαστικά μαθήματα χωρίς πιστωτικές μονάδες,  τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα με επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο,  τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο, δύο (2) μαθήματα επιλογής με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Τα μαθήματα διεξάγονται πρωινά ή και απογεύματα εργάσιμων ημερών ή πρωινά Σαββάτου. Το πρόγραμμα  διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι). Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα αρχίζουν το Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και διαρκούν 3 εβδομάδες. Τα μαθήματα αυτά δεν έχουν πιστωτικές μονάδες (ΕCTS), η παρακολούθηση τους όμως κρίνεται απαραίτητη από όλους τους φοιτητές. Εξαιρέσεις είναι δυνατές μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος (υποχρεωτικών και επιλογής) είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί.

Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Με απόφαση της Επιτροπής του προγράμματος και κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. μπορεί να συνυπολογίζονται  και εργασίες φοιτητών. Η  διαμόρφωση  του  τελικού  βαθμού  του  κάθε  μαθήματος  καθορίζεται  από  τους  εκάστοτε διδάσκοντες. Σε αυτόν μπορούν να συμμετέχουν οι ατομικές και ομαδικές εργασίες των φοιτητών. Η  συμμετοχή  στις  εξετάσεις  στη  συγκεκριμένη  ημερομηνία  που  έχει  ανακοινωθεί  σύμφωνα  με  το Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.  Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:
α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα καθώς και η επιτυχής εξέταση στην διπλωματική εργασία όπου αυτή απαιτείται.
β) Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα.

Κανόνες Εξετάσεων και Αξιολόγησης Επιδόσεων

Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του προγράμματος και κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. μπορεί να συνυπολογίζονται  και εργασίες φοιτητών. Η  διαμόρφωση  του  τελικού  βαθμού  του  κάθε  μαθήματος  καθορίζεται  από  τους  εκάστοτε διδάσκοντες. Σε αυτόν μπορούν να συμμετέχουν οι ατομικές και ομαδικές εργασίες των φοιτητών. Η  συμμετοχή  στις  εξετάσεις  στη  συγκεκριμένη  ημερομηνία  που  έχει  ανακοινωθεί  σύμφωνα  με  το Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.  

Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.   

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης ενός μαθήματος, χάνει την εξεταστική περίοδο και θεωρείται αποτυχών στο μάθημα.
 Αποτυχία σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα (σωρευτικά) στις εξετάσεις όλων των εξαμήνων, συνεπάγεται διαγραφή από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Φοιτητής ή φοιτήτρια που αποτυγχάνει σε μέχρι δύο (2) μαθήματα σε εξεταστική περίοδο δικαιούται εγγραφής στο επόμενο Εξάμηνο αλλά υποχρεούται να επανεξεταστεί στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση που στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο δεν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα, επίσης διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν  επιτευχθεί μέσα  στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μόνον απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και η φοίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο Πρόγραμμα λήγει.  

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

(α) αποτύχει σε περισσότερα από 2 μαθήματα (β) αποτύχει στις επαναληπτικές εξετάσεις γ) δεν υποβάλει διπλωματική εργασία μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό (δ) δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το πρόγραμμα.

Σε  κάθε  περίπτωση  διαγραφής  του  μεταπτυχιακού  φοιτητή  δεν  επιστρέφονται  τυχόν  καταβληθέντα δίδακτρα, εκτός και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και αποφασίσει αιτιολογημένα διαφορετικά η Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.