ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90 (ΕCTS). Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα με 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο, 3 υποχρεωτικά μαθήματα με 6 πιστωτικές μονάδες έκαστο, 2 μαθήματα επιλογής με 6 πιστωτικές μονάδες έκαστο και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία ισοδύναμη με 30 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90 (ΠΜ).

Τα μαθήματα διεξάγονται πρωινά ή και απογεύματα εργάσιμων ημερών ή πρωινά Σαββάτου. Το πρόγραμμα  διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι). Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα αρχίζουν το Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και διαρκούν 3 εβδομάδες. Τα μαθήματα αυτά δεν έχουν πιστωτικές μονάδες (ΕCTS), η παρακολούθηση τους όμως κρίνεται απαραίτητη από όλους τους φοιτητές. Εξαιρέσεις είναι δυνατές μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος (υποχρεωτικών και επιλογής) είναι υποχρεωτική.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:

α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα καθώς και η επιτυχής εξέταση στην διπλωματική εργασία όπου αυτή απαιτείται.
β) Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα

γ) Η κατάθεση του απαραίτητου πιστοποιητικού αγγλικής, όπως ορίζεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα.