ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-25: 12 Φεβρουαρίου - 12 Ιουλίου 2024

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ' ολη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά πατώντας το κουμπί:

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία). Οι τελειόφοιτοι/τες πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου (ή της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών) μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

2.  Αποδεικτικό άριστης ή πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2 ή Γ1/C1). Όσοι/ες δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής σε ημερομηνία που ορίζει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του μεταπτυχιακού.

3.  Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές/διδάσκοντες (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).Οι συστατικές επιστολές θα γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων ή στο email της γραμματείας του μεταπτυχιακού απευθείας από αυτόν που κάνει τη σύσταση (καθηγητής/εργοδότης).

4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (μόνο για τους υποψηφίους στο τμήμα Μερικής Φοίτησης: βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας).

5. μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου για την ηλεκτρονική αίτηση

 Το τμήμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε εργαζόμενους και απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης εργασίας. Με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του μεταπτυχιακού, μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση μη εργαζόμενου υποψήφιου, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της πλήρους φοίτησης για διάφορους λόγους, όπως ενδεικτικά υγείας ή οικογενειακούς.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Τα επικυρωμένα φωτοαντιγράφα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο) των ξενόγλωσσων εγγράφων και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψήφιους.