ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.
Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε εργαζόμενους υποψηφίους. Μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση για πρόγραμμα μερικής φοίτησης μη εργαζόμενου υποψήφιου, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της πλήρους φοίτησης για διάφορους λόγους, όπως ενδεικτικά υγείας ή οικογενειακούς.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα με 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο, 3 υποχρεωτικά μαθήματα με 6 πιστωτικές μονάδες έκαστο, 2 μαθήματα επιλογής με 6 πιστωτικές μονάδες έκαστο και είτε α) να εκπονήσουν διπλωματική εργασία ισοδύναμη με 30 πιστωτικές μονάδες, είτε β) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε 3 μαθήματα αντί διπλωματικής με 10 πιστωτικές μονάδες έκαστο. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90 (ΠΜ).

Τα μαθήματα διεξάγονται όλα απογεύματα εργάσιμων ημερών (18.00-21.00). Κάποιες αναπληρώσεις μαθημάτων ή σεμινάρια μπορεί να διεξάγονται και ορισμένα πρωινά Σαββάτου. Το πρόγραμμα  διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).

Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα αρχίζουν το Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και διαρκούν 3 εβδομάδες. Τα μαθήματα αυτά δεν έχουν πιστωτικές μονάδες (ΕCTS), η παρακολούθηση τους όμως κρίνεται απαραίτητη από όλους τους φοιτητές. Εξαιρέσεις είναι δυνατές μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος.Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος (υποχρεωτικών και επιλογής) είναι υποχρεωτική.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:
α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα καθώς και η επιτυχής εξέταση στην διπλωματική εργασία όπου αυτή απαιτείται.
β) Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα.

γ) Η κατάθεση του απαραίτητου πιστοποιητικού αγγλικής, όπως ορίζεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα.

.