ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για το τμήμα μερικής φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90 (ΕCTS). Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε επτά (7) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής μαθήματα κατοχυρώνοντας εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) και είτε α) να εκπονήσουν διπλωματική εργασία ισοδύναμη με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) είτε β) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τρία (3) μαθήματα αντί διπλωματικής ισοδύναμα με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Πριν την έναρξη των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος προσφέρονται δύο προπαρασκευαστικά μαθήματα χωρίς πιστωτικές μονάδες και εξετάσεις. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών δεν είναι υποχρεωτική.

Το τμήμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και παρακολουθούν μαθήματα παράλληλα με την εργασία τους αποκλειστικά τις ώρες 18.00-21.00. Είναι δυνατή η διεξαγωγή διαλέξεων (αναπληρώσεων ή σεμιναρίων) και ημέρα Σάββατο μεταξύ 09:00-15:00. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων καταρτίζεται και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης διδακτικής και εξεταστικής περιόδου.  Το πρόγραμμα  διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).

Με απόφαση της Ε.Π.Σ. μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση μη εργαζόμενου υποψήφιου, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της πλήρους φοίτησης για διάφορους λόγους, όπως ενδεικτικά υγείας ή οικογενειακούς.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:

α) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες.

β) Για το τμήμα πλήρους φοίτησης εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες. Για το τμήμα μερικής φοίτησης εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή αντικατάστασή της με τρία (3) μαθήματα αντί διπλωματικής τα οποία αντιστοιχούν σε  τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες.

γ) Κατάθεση του απαιτούμενου πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2 ή Γ1/C1), όπως ορίζεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα.

δ)  Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το πρόγραμμα.