ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Χρηματοοικονονομική και Τραπεζική (M.Sc. in Finance and Banking) των τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017.

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική & Τραπεζική: ΦΕΚ3644/27.08.2018, ΦΕΚ3513/19.9.2019 , ΦΕΚ5969/31.12.2020 , ΦΕΚ6045/19.10.2023

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική & ΤραπεζικήΦΕΚ6529/16-11-2023 

Kανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του ΟΠΑ: ΦΕΚ3140/12.05.2023

Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του ΟΠΑ ΦΕΚ7257/31.12.2022