ΣΚΟΠΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής: εξειδίκευση και κατάρτιση σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων,χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης διαχείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δομής των επιχειρήσεων, ασύμμετρης πληροφορίας, καθώς και ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών.

Στο πεδίο της Τραπεζικής: εξειδίκευση στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πιστωτική τους πολιτική και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, το ρυθμιστικό τους πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την νομισματική πολιτική και την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών, καθώς και την μακροπροληπτική πολιτική για κινδύνους ακραίων συνθηκών.

Στόχος μας είναι η επιστημονική εκπαίδευση, εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση μεταπτυχιακών σπουδαστών, στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σε επιστήμονες οι οποίοι είτε θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο είτε θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων του χώρου.