ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης πραγματοποιείται στο 4ο εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές μερικής φοίτησης και μπορεί να αντικαθίσταται με 2 μαθήματα.

Η Σ.Ε., ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας  και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας  στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων  Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην  ίδια  ή συγγενή ειδικότητα με αυτή,  στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.
Σε περίπτωση αποτυχίας στη διπλωματική εργασία, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις (3) μήνες, ούτε αργότερα από έξι (6) μήνες, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. 

Σχετικά με την εκπόνηση της ΔΕ ορίζονται τα ακόλουθα:
•  Ο κάθε φοιτητής υποβάλει αίτηση στην Συντονιστική Επιτροπή στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων
•  Το  αργότερο  εντός ενός (1) μηνός,  ο  φοιτητής  είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον επιβλέποντα καθηγητή συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο της ΔΕ. Σε αυτό αναφέρονται το θέμα, ο στόχος, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της εργασίας. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
•  Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη γνώση του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.
•  Η ΔΕ βαθμολογείται από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.  
•   Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική του εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιούται παράταση έως δύο έτη μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και έγκριση της Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος.
•  Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών γίνεται μόνο από διδάσκοντες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και του Δ.Π.Μ.Σ
•  Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Δ.Ε., (όπως π.χ. ημερομηνίες ολοκλήρωσης, γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π.), αναφέρονται στον Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.

Η αξιολόγηση της ΔΕ στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που βασίζονται στην πρωτοτυπία, την εμβάθυνση και ανάλυση, τη σύνθεση και την ποιότητα.  Μετά την αξιολόγησή της, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την εξεταστική επιτροπή. Για την καταχώρηση της βαθμολογίας της ΔΕ, το πρακτικό αξιολόγησης, υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, περνάει από έλεγχο κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια συστήματα. Όλες οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται σε έλεγχο αποφυγής λογοκλοπής μέσω του λογισμικού Turnitin. Μετά τη βαθμολόγησή της, η Διπλωματική κατατίθεται από τον φοιτητή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας αυτοαρχειοθέτησης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΠΥΞΙΔΑ» της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Η ηλεκτρονική κατάθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος.