ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ ορίζονται σε 5.400€ για το πλήρους φοίτησης πρόγραμμα και 7.000€ για το μερικής φοίτησης πρόγραμμα και καταβάλλονται σε 5-7 δόσεις, κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

Για το τμήμα πλήρους φοίτησης η καταβολή γίνεται ως εξής:

1η δόση: 1000€ κατά την αποδοχή στο πρόγραμμα, 2η δόση: 1000€ κατά την εγγραφή - Οκτώβριος 1ου ακαδημαϊκού έτους, 3η δόση: 1000€ Ιανουάριος 1ου ακαδημαϊκού έτους, 4η δόση: 1000€ Μάρτιος 1ου ακαδημαϊκού έτους, 5η δόση: 1400€ Σεπτέμβριος 2ου ακαδημαϊκού έτους.

Για το τμήμα μερικής φοίτησης η καταβολή γίνεται ως εξής:

1η δόση: 1000€ κατά την αποδοχή στο πρόγραμμα, 2η δόση: 1000€ κατά την εγγραφή - Οκτώβριος 1ου ακαδημαϊκού έτους, 3η δόση: 1000€ Ιανουάριος 1ου ακαδημαϊκού έτους, 4η δόση: 1000€ Μάιος 1ου ακαδημαϊκού έτους, 5η δόση: 1300€ Σεπτέμβριος 2ου ακαδημαϊκού έτους, 6η δόση: 1200€ Ιανουάριος 2ου ακαδημαϊκού έτους, 7η δόση: 500€ Μάιος 2ου ακαδημαϊκού έτους.

Οι ανωτέρω δόσεις δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (πριν την χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Τυχόν καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο/η φοιτητής/τρια θελήσει ή αναγκασθεί να διακόψει την φοίτησή του στο πρόγραμμα, εκτός της περίπτωσης που υποψήφιος/α γίνεται δεκτός/ή σε μεταγενέστερο χρόνο σε άλλο Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α. οπότε επιστρέφεται το ποσό που είχε καταβληθεί ως 1η δόση.

Εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ. δύνανται να φοιτούν ατελώς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.