ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ ορίζονται σε 5.400€ για το πλήρους φοίτησης πρόγραμμα και 7.000€ για το μερικής φοίτησης πρόγραμμα και καταβάλλονται σε 5-6 δόσεις,  κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σε ημερομηνίες που θα ορίσει η Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος. 

Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του προγράμματος με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

Οι φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης  και καθορίζονται από τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.