ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)

Mαθηματικά
The aim of the course is to provide students with the necessary mathematical tools employed in the teaching of main courses of the program and used in the related literature, as well as to familiarize them with the application of mathematics in addressing economic problems.The topics covered by the course are: functions and equations; the time value of money (the present and the future value of money); matrices (matrix operations, transposes and inverses, determinants, Cramer’s Rule); differential calculus (derivatives, rules of differentiation; Taylor Series expansion, maxima and minima of functions of one and of more than one variables, optimization with and without constraints); integral calculus (rules of integration, definite and indefinite integrals, improper integrals).
 
Στατιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι η επανάληψη βασικών εννοιών από την Στατιστική που είναι αναγκαίες στην Οικονομετρία και τα Χρηματοοικονομικά.Τα θέματα που καλύπτονται και αναλύονται σε σχετικά αρχικό επίπεδο - περιλαμβάνουν τα εξής: πιθανότητες και κατανομές, συνεχείς και διακριτές τυχαίες μεταβλητές, ροπές άλλα χαρακτηριστικά κατανομών, βασικές θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών, εισαγωγή στις μεθόδους στατιστικής επαγωγής (κεντρικό οριακό θεώρημα και νόμος των μεγάλων αριθμών), μεθόδους εκτίμησης (μέθοδος ροπών, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων) και επιθυμητές ιδιότητες εκτιμητριών (αμεροληψία, συνέπεια, αποτελεσματικότητα).

Α' Εξάμηνο (Οκτώβριος-Φεβρουάριος)

Οικονομική Χρηματαγορών
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σχέση του τραπεζικού συστήματος με τις χρηματαγορές. Επικεντρώνεται στο πως διαμορφώνεται η ρευστότητα σε μία οικονομία, και στον καταλυτικό ρόλο που έχει σε αυτή τη διαδικασία το εμπορικό τραπεζικό σύστημα. Παρουσιάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος, τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής και ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας. Aναλύεται η πλευρά της ζήτησης χρήματος και παρουσιάζονται οι μηχανισμοί μετάδοσης νομισματικής πολιτικής. Iδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ΕΚΤ και στο Ευρώσύστημα.  Γιατί μελετάμε τις αγορές χρήματος και τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος; Το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το χρήμα. Δημιουργία ρευστότητας μέσω των καταθέσεων και προσφορά χρήματος. Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος. Εργαλεία νομισματικής πολιτικής. Ποιος ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας; Νομισματική πολιτική, στόχοι, στρατηγική. Ζήτηση χρήματος. Το υπόδειγμα IS-LM. Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στο υπόδειγμα IS-LM. Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά. Μηχανισμοί μετάδοσης νομισματικής πολιτικής. Χρήμα και πληθωρισμός. Ορθολογικές προσδοκίες: συνέπειες για την άσκηση πολιτικής. Οι διεθνείς χρηματαγορές. Το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.    
 
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Λογιστική

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές βασικές γνώσεις  στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν αυτό το μάθημα θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν εναλλακτικές λύσεις και να βασίσουν τις αποφάσεις τους έχοντας μια καλή κατανόηση σχετικά με τις έννοιες και τις τεχνικές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων & Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS). Τα βασικά λογιστικά ζητήματα που αναλύονται θα εξηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον και τις παγκόσμιες αγορές.Παρουσίαση Βασικών Θεμάτων Χρηματοοικονομική Πληροφόρησης με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κανονιστικό Πλαίσιο Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης & Κατάσταση Ταμειακών Ροών Απαιτήσεις Αποθέματα Ενσώματα & Άυλα Πάγια Επενδύσεις Έσοδα Μισθώσεις Statement of Cash Flows.
 

Ποσοτικές Μέθοδοι
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους με έμφαση στην εφαρμογή τους στην οικονομική ανάλυση και λήψη αποφάσεων.Τα θέματα που καλύπτονται και αναλύονται σε προχωρημένο επίπεδο περιλαμβάνουν: το γραμμικό και μη γραμμικό υπόδειγμα, και μεθόδους εκτίμησής τους, ελέγχους υποθέσεων επί των συντελεστών τους, την χρήση ψευδομεταβλητών, τους διαγνωστικούς ελέγχους για ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, μη-γραμμικότητα και ενδογένεια, καθώς συστήματα εξισώσεων και την  εκτίμηση τους. Επίσης περιλαμβάνει υποδείγματα διαστρωματικών και χρονολογικών στοιχείων – πάνελ δεδομένα (Panel Data) και εκτιμητές τους, καθώς και υποδείγματα περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών και κατατετμημένων παλινδρομήσεων. Εφαρμογές των παραπάνω υποδειγμάτων γίνεται με την χρήση της R.
 
Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

O σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στα σύγχρονα εργαλεία και τις τεχνικές της ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων, που περιλαμβάνουν λήψη αποφάσεων κάτω από βεβαιότητα και αβεβαιότητα, τιμολόγηση κινδύνου, άριστη διαχείριση χαρτοφυλακίων μετοχών και τιμολόγηση μετοχών η άλλων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει τιμολόγηση ομολόγων, εξηγεί την καμπύλη των επιτοκίων και καλύπτει θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων ομολόγων. Το μάθημα παρουσιάζει εφαρμογές των παραπάνω μεθόδων με την χρήση λογισμικών για την καλύτερη κατανόησή τους στην πράξη. Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα έχουν κατανοήσει τα παραπάνω εργαλεία στην ανάλυση επενδύσεων και θα έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή τους στην πράξη.Λήψη επενδυτικές αποφάσεις κάτω από βεβαιότητα και αβεβαιότητα, Άριστα χαρτοφυλάκια μέσου-διακύμανσης, τιμολόγηση κινδύνου μετοχών με βάση το CAPM, πολυπαραγοντικά υποδείγματα τιμολόγησης κινδύνου μετοχών, με βαση το ΑΡΤ,  αγορές ομολόγων, εξήγηση της καμπύλης των επιτοκίων, τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων ομολόγων, Διεθνείς κεφαλαιαγορές και διαχείριση χαρτοφυλακίου. 

 Β' Εξάμηνο (Φεβρουάριος-Ιούλιος)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Το μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση είναι ένα από τα επτά βασικά μαθήματα του προγράμματος. Φοιτητές και φοιτήτριες που το παρακολούθησαν επιτυχώς είναι σε θέση να: Αναλύουν προσδιοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους κεφαλαίου επιχειρήσεων.   Αξιολογούν επιχειρηματικά σχέδια διεξάγοντας ασκήσεις προϋπολογισμού κεφαλαίου και ανάλυσης ταμειακών ροών. Αντιλαμβάνονται κρίσιμες δομές κινήτρων στη χρηματοδοτική διαδικασία και πώς αλληλεπιδρούν με το κόστος χρηματοδότησης. Λαμβάνουν καλά πληροφορημένες αποφάσεις αναφορικά με εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης αποσκοπώντας στην επίτευξη βέλτιστων όρων χρηματοδότησης. Κατανοούν επίκαιρα θέματα όπως ζητήματα υποεπένδυσης λόγω υπερβολικού χρέους (debt-overhang), χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις (financial restructurings), αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με εκδόσεις δικαιωμάτων προτίμησης (rights issues), προγράμματα επαναγοράς μετοχών, και αρχικές δημόσιες προσφορές. Ερμηνεύουν πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων υπό το πρίσμα βασικών αρχών και αναλυτικών εργαλείων που προσφέρονται στο πλαίσιο του μαθήματος.

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα
To μάθημα καλύπτει τα κυριότερα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα: Προθεσμιακά συμβόλαια και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε διάφορες υποκείμενες αξίες. Δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές, δείκτες, συνάλλαγμα και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου και συναλλάγματος. Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται υποδείγματα τιμολόγησης καθώς και αντιστάθμισης κινδύνων με παράγωγα ή από θέσεις παραγώγων εκ μέρους χρηματοοικονομικών οργανισμών. Ειδικά θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων το υπόδειγμα Black - Scholes, διωνυμικά δένδρα, αντιστάθμιση δέλτα καθώς και διάφορες εφαρμογές όπως πραγματικά δικαιώματα στη χρηματοοικονομική.
 
Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων

Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007 κατέδειξε τη σημασία της αναγνώρισης και διαχείρισης των πολλαπλών κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (XI). Το μάθημα παρέχει ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ΧΙ:  αναγνώριση,  μέτρηση και αντιστάθμισή τους. Δίνεται έμφαση στο ρόλο των παραγώγων προϊόντων στην μείωση του κινδύνου. Καλύπτονται τόσο τα εσωτερικά συστήματα όσο και οι εξωτερικοί κανόνες προληπτικής εποπτείας αποζητώντας λύσεις για τις ελλείψεις που οδήγησαν σε αποτυχίες τόσο στην αυτορρύθμιση των ΧI όσο και στην εποπτεία τους. Tα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσμαα είναι η απόκτηση των εξής δεξιοτήτων: - Βασικές αρχές και πρακτική της διαχείρισης κινδύνου (εκτός από τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου) καθώς και της κανονιστικής συμμόρφωσης σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΧΙ) - Προσδιορισμός και μέτρηση της έκθεσης σε κίνδυνο για ΧΙ, εφαρμόζοντας μεθόδους όπως Value-at-Risk (VaR) και Expected Shortfall - Κατανόηση και εφαρμογή στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου χαρτοφυλακίων και περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας παράγωγα προϊόντα όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα προαίρεσης, και συμβόλαια ανταλλαγής.

Μάθημα Επιλογής 1

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα επιλογής από την παρακάτω ενδεικτική λίστα μαθημάτων επιλογής.

Μάθημα Επιλογής 2

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα επιλογής από την παρακάτω ενδεικτική λίστα μαθημάτων επιλογής.

Γ' Εξάμηνο (Σεπτέμβριος-Ιανουάριος)

Διπλωματική Εργασία

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης.

* Μαθήματα Επιλογής (Ενδεικτική λίστα μαθημάτων)

Αποτιμήσεις και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων και Τραπεζών

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος αποτελούν οι αποτιμήσεις και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και τραπεζών. Αναλύονται θέματα όπως: εταιρική χρηματοδότηση, κεφάλαια και εναλλακτικές επενδύσεις, συστήματα χρηματοοικονομικής αναφοράς, όμιλοι επιχειρήσεων, αποφάσεις διάρθρωσης κεφαλαίου και λειτουργιών, συμφωνίες μετόχων, μέθοδοι και στρατηγικές εξαγορών & συγχωνεύσεων, εταιρικές αναδιαρθρώσεις, αποτιμήσεις μετοχών, εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης και των όρων ανταλλαγής κατά τη συγχώνευση επιχειρήσεων.Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν η πλήρη κατανόηση  των εννοιών, εργαλείων και των μεθόδων αποτίμησης καθώς και των τεχνικών συγχωνεύσεων / εξαγορών, επίσης θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις παραπάνω γνώσεις, εργαλεία και μεθόδους στην πράξη.

Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
Αρχικά παρουσιάζονται όλα τα βασικά μοντέλα των επιτοκίων. Βασισμένη σε αυτά τα μοντέλα, παρουσιάζεται στη συνέχεια η θεωρία τιμολόγησης των βασικών παράγωγων προϊόντων πάνω στα επιτόκια. Τα παράγωγα αυτά χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από τη μεταβολή των επιτοκίων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος  ασχολείται με τον πιστωτικό κίνδυνο, και τους τρόπους διαχείρισης του. Παρουσιάζονται όλα τα βασικά παράγωγα προϊόντα πάνω στο χρέος με πιστωτικό κίνδυνο, ο τρόπος χρήσης τους (τόσο για αντιστάθμιση κινδύνων που σχετίζονται με χρεοκοπία, όσο και για επενδυτικούς σκοπούς), καθώς και τα βασικά μοντέλα τιμολόγησης τους.
 
Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις με εφαρμογές στα Οικονομικά

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορούν να αναπαριστούν πραγματικές στρατηγικές καταστάσεις σε παίγνια, να τις μελετούν και να τις επιλύουν.Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και στη χρήση που αυτή έχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Τέτοιου είδους αποφάσεις λαμβάνονται σε περιβάλλοντα όπου οι λήπτες αποφάσεων μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τα τελικά αποτελέσματα, όπως λόγου χάριν συμβαίνει σε ολιγοπωλιακές αγορές. Παρά το γεγονός ότι δεν προϋποθέτει κατ’ ουσία γνώση οικονομικών, το μάθημα είναι απαραίτητο για την σε βάθος μελέτη και κατανόηση πολλών οικονομικών (και όχι μόνο) προβλημάτων.

Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικές Διαχείρισης στη Χρηματοοικονομική

Dealing room operations focus, mainly, on trading financial securities and executing financial transactions, and are directly dictated from risk, liquidity and cash management constrains. The aim of this course is to make the student familiar with the functions, operations and trading strategies in the modern dealing room. It offers an opportunity to learn more about the Reuters Eikon application; the financial information service for professionals.The course attempts to develop an operational knowledge in trading financial securities with a focus on risk management and return enhancement. It deals comprehensively with the increased importance played by risk and uncertainty in today’s financial markets. Students are introduced to theoretical and empirical issues of different financial instruments, their valuation methodology, and their institutional uses in risk management.
 

Eπενδύσεις με Υπολογιστικές και Στατιστικές Μεθόδους και η Μικροδομή των Αγορών

Στο μάθημα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε στατιστικά και υπολογιστικά εργαλεία για να μελετήσουμε διάφορες πτυχές δραστήριων επενδυτικών στρατηγικών ("trading") λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές.Θα μελετήσουμε ζητήματα όπως:Τι στατιστικές παρατηρήσεις έχουν γίνει για τις αγορές οι οποίες είναι χρήσιμες για τους επενδυτές; Πως κατασκευάζονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται ποσοτικές στρατηγικές trading;Πως είναι οργανωμένες οι αγορές και πως αυτό επηρεάζει το κόστος συναλλαγών; Θα καλύψουμε τις μεγαλύτερες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και των κρυπτονομισμάτων. Η ύλη περιλαμβάνει θεωρητικό και εμπειρικό σκέλος.

Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση

 Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων και ανάλυσης μέσω μεθόδων μηχανικής εκμάθησης. Το μάθημα ξεκινάει με την υπολογιστική ανάλυση και επαγωγή των μεθόδων Monte Carlo, Bootstrap, k-fold cross-validation και επαναληπτικές και κυλιομένες μεθόδους εκτίμησης. Το μάθημα παρέχει την βάση για προβλέψεις χρονοσειρών (time-series forecasting) χρησιμοποιώντας γραμμικά υποδείγματα αλλά και μεθόδους εξομάλυνσης (Kalman Smoother). Στην συνέχεια, μελετούμε τεχνικές για την διαχείρηση μεγάλων δεδομένων και εξάγουμε τα χαρακτηριστικά των δεδομένων (εποχικότητα, μη-στασιμότητα, κλπ). Συζητούμε πώς μέθοδοι μη-ελεγχόμενης μηχανικής εκμάθησης (k-means clustering, principal component analysis και dynamic factor analysis) μπορούν να εφαρμοστούν στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά (τα παραδείγματά μας περιλαμβάνουν προβλέψεις, κατασκευή δειτκών τρεχουσών χρηματοοικονομικών συνθηκών [Financial Conditions Indexes] και δείκτες αβεβαιότητας [Uncertainty Indicators]). Στην συνέχεια, αναλύουμε μεθόδους αραιής παλινδρόμησης (sparse regressions) όπως lasso, ridge και elastic net. Επεκτείνουμε την θεματολογία σε ανισομερή δεδομένα (unbalanced datasets) και μελετούμε την χρήση bridge equations, MIDAS and U-MIDAS μοντέλων σαν πιθανές λύσεις. Τέλος, μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά από ειδικά θέματα όπως adaptive learning και εφαρμογές μηχανικής εκμάθησης σε διαχείρηση χαρτοφυλακίου (machine learning in portfolio selection).Εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο, το μάθημα έχει μια «πρακτική» φιλοσοφία ( “hands-on”) όπου οι φοιτητές εφαρμόζουν όλες τις θεωρητικές γνώσεις στην πράξη και εηγούν τα αποτελέσματα. Η ανάλυση γίνεται μέσω της χρησής του R Project for Statistical Analysis ως το κύριο επιστημονικό λογισμικό.
 

Eιδικά Θέματα στη Χρηματοοικονομική

Στο μάθημα καλύπτονται οι εξής ενότητες: Μέτρηση VaR και CvaR με τη χρήση υπολογιστών, Διεθνή χαρτοφυλάκια και διαχείριση κινδύνων με τη χρήση παραγώγων Αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίων και τεχνικές ενεργής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, Επενδυτικές στρατηγικές. Τα επιδιωκόμενα αποτελεσματα του μαθήματος είναι η απόκτηση των εξής δεξιοτήτων: Πρακτική γνώση διαχείρισης χαρτοφυλακίων, Μέτρα αξιολόγησης και σύγκρισης της απόδοσης χαρτοφυλακίων, τεχνικές μέτρησης VaR, Διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων, και αντιστάθμιση κινδύνων με τη χρήση παραγώγων.
 

Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά

Το μάθημα επικεντρώνεται στην πλήρη ανάλυση χρονολογικών σειρών: περιγραφή, μοντελοποίηση, εκτίμηση και προβλέψεις, καθώς και προσομοίωση. Αναλυτικά, τα θέματα που περιλαμβάνουν τα εξής: Υποδείγματα στάσιμων χρονολογικών σειρών, εκτίμηση παραμέτρων, διαγνωστικοί έλεγχοι και προβλέψεις, ανάλυση Μη Στάσιμων Χρονολογικών Σειρών (πρόβλημα μοναδιαίας ρίζας, έννοια συνολοκλήρωσης, μοντέλα διόρθωσης σφάλματος, με εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές και μακροοικονομικές σειρές), μοντέλα Μεταβαλλόμενης Δεσμευμένης Διακύμανσης (χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών, υποδείγματα ARCH, GARCH, EGARCH, ιδιότητες υποδειγμάτων, εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές σειρές).
 

Οικονομικά των Επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις

Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης με την εκμάθηση των εννοιών, των αναλυτικών μοντέλων και των εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης με την εφαρμογή τους σε πραγματικές ανταγωνιστικές καταστάσεις. Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάζουν διαφορετικά μοντέλα και να βγάζουν συμπεράσματα χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη. Μετά το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν μελέτες περιπτώσεων και να τις παρουσιάζουν. Περιεχόμενο του μαθήματος:Τα βέλτιστα όρια (οριζόντια, κάθετα) που πρέπει να επιλέξει η εταιρεία. Η τεχνολογία παραγωγής, εταιρικά κόστη έναντι κόστους συναλλαγών. Τα κίνητρα για διαφοροποίηση (συχνά μέσω συγχώνευσης και εξαγοράς) εξετάζονται ως σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες. Εξετάζονται οι βέλτιστες κάθετες ιεραρχίες και τα κίνητρα σε κάθετες αγορές. Πώς να σχεδιάσετε μια σύμβαση όταν υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση.Η ανάλυση του ανταγωνισμού τιμών και άλλων μεταβλητών σε καλά καθορισμένες αγορές. Είσοδος / έξοδος και η επίδρασή τους στον ανταγωνισμό.Η αξία των στρατηγικών δεσμεύσεων. Η αξία της δέσμευσης όταν οι καταναλωτές είναι επίσης στρατηγικοί. Ανάλυση βιομηχανίας πέντε δυνάμεων του Porter.Η επιλογή στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τοποθέτησης προϊόντων και δυναμικών προσαρμογών. Εσωτερική οργάνωση και ηθικός κίνδυνος.Μια εισαγωγή στη συμπεριφορική βιομηχανική οργάνωση, η οποία μελετά πώς οι επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση κ.λπ. αλλάζουν όταν οικονομικοί δρώντες όπως οι καταναλωτές έχουν μεροληψίες.
 

Eταιρική Διακυβέρνηση

Αντικείμενο της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί ο έλεγχος της ορθής λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον μέσω της ευθυγράμμισης κινήτρων διοικητικών στελεχών και λοιπών ενδιαφερομένων φορέων όπως οι μέτοχοι.  Με επίκεντρο το διαχωρισμό διοίκησης και ελέγχου, εξετάζονται ζητήματα όπως τα σχήματα παροχών προς διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, η δομή και ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου, εναλλακτικά σχήματα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και το οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, καθώς και θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας.Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίζουν:Τα προβλήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν από την διάκριση της ιδιοκτησίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων.Το ρόλο του διοικητικού συμβουλίου.Τους τρόπους ελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης των επιχειρήσεων.Τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης στις διάφορες χώρες.