ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)

Mαθηματικά  (ΕCTS: 0)
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και να τους εξοικειώσει με την εφαρμογή τους στην αντιμετώπιση και επίλυση οικονομικών προβλημάτων.Τα θέματα που καλύπτονται είναι: συναρτήσεις και εξισώσεις, η παρούσα και μελλοντική αξία του χρήματος, γραμμική άλγεβρα/πίνακες (πράξεις επί πινάκων, ανάστροφοι και αντίστροφοι, ορίζουσες, λύση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων), διαφορικός λογισμός (παράγωγοι, κανόνες παραγώγισης, επέκταση κατά  Taylor, ακρότατα συναρτήσεων μίας και πολλών μεταβλητών, βελτιστοποίηση υπό περιορισμούς), ολοκληρωτικός λογισμός (κανόνες ολοκλήρωσης, ορισμένα και αόριστα ολοκληρώματα). 
Στατιστική  (ECTS:0)

Σκοπός του μαθήματος είναι η επανάληψη βασικών εννοιών από την Στατιστική που είναι αναγκαίες στην Οικονομετρία και τα Χρηματοοικονομικά. Τα θέματα που καλύπτονται και αναλύονται σε σχετικά αρχικό επίπεδο - περιλαμβάνουν τα εξής: Πιθανότητες και κατανομές, συνεχείς και διακριτές τυχαίες μεταβλητές, ροπές άλλα χαρακτηριστικά κατανομών, βασικές θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών, εισαγωγή στις μεθόδους στατιστικής επαγωγής (κεντρικό οριακό θεώρημα και νόμος των μεγάλων αριθμών), μεθόδους εκτίμησης (μέθοδος ροπών, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων) και επιθυμητές ιδιότητες εκτιμητριών (αμεροληψία, συνέπεια, αποτελεσματικότητα).

Α' Εξάμηνο (Οκτώβριος-Φεβρουάριος)

Οικονομική Χρηματαγορών  (ECTS: 7.5)
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σχέση του τραπεζικού συστήματος με τις χρηματαγορές. Επικεντρώνεται στο πως διαμορφώνεται η ρευστότητα σε μία οικονομία, και στον καταλυτικό ρόλο που έχει σε αυτή τη διαδικασία το εμπορικό τραπεζικό σύστημα. Παρουσιάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος, τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής και ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας. Aναλύεται η πλευρά της ζήτησης χρήματος και παρουσιάζονται οι μηχανισμοί μετάδοσης νομισματικής πολιτικής. Iδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ΕΚΤ και στο Ευρωσύστημα.    
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Λογιστική  (ECTS: 7.5)

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές βασικές γνώσεις στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν αυτό το μάθημα θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν εναλλακτικές λύσεις και να βασίσουν τις αποφάσεις τους έχοντας μια καλή κατανόηση σχετικά με τις έννοιες και τις τεχνικές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων & Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS). Τα βασικά λογιστικά ζητήματα που αναλύονται θα εξηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον και τις παγκόσμιες αγορές.

Ποσοτικές Μέθοδοι  (ECTS: 7.5)

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την εκμάθηση της χρήσης κατάλληλων στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, μοντέλων και τεχνικών που απαιτούνται για την ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν μια ευρεία κλάση οικονομετρικών υποδειγμάτων σε χρήσιμα εμπειρικά προβλήματα, να μάθουν τις αρχές της στατιστικής και οικονομετρικής συμπερασματολογίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν την ανάλυση που είναι απαραίτητη για ένα συγκεκριμένο σετ δεδομένων, και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σωστά, να εκτιμούν τις παραμέτρους των στατιστικών και οικονομετρικών υποδειγμάτων, να διεξάγουν ελέγχους υποθέσεων και να κατασκευάζουν διαστήματα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους του πληθυσμού, να εκτιμούν υποδείγματα παλινδρόμησης και υποδείγματα χρονοσειρών, να κατασκευάζουν προβλέψεις και να ερμηνεύουν κατάλληλα τα αποτελέσματα της ανάλυσης που διεξάγουν, να εκτιμούν υποδείγματα δομικών αλλαγών και πάνελ υποδείγματα και να τα εφαρμόζουν σε εμπειρικά οικονομικά προβλήματα, να μπορούν να εφαρμόσουν, με τη χρήση του πακέτου R, τα οικονομετρικά υποδείγματα σε εμπειρικά οικονομικά προβλήματα και εφαρμογές.

Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  (ECTS: 7.5)

 O σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στα σύγχρονα εργαλεία και τις τεχνικές της ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων, που περιλαμβάνουν λήψη αποφάσεων κάτω από βεβαιότητα και αβεβαιότητα, τιμολόγηση κινδύνου, άριστη διαχείριση χαρτοφυλακίων μετοχών και τιμολόγηση μετοχών η άλλων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει τιμολόγηση ομολόγων, εξηγεί την καμπύλη των επιτοκίων και καλύπτει θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων ομολόγων. Το μάθημα παρουσιάζει εφαρμογές των παραπάνω μεθόδων με την χρήση λογισμικών για την καλύτερη κατανόησή τους στην πράξη. Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα έχουν κατανοήσει τα παραπάνω εργαλεία στην ανάλυση επενδύσεων και θα έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή τους στην πράξη.

 Β' Εξάμηνο (Φεβρουάριος-Ιούλιος)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση   (ECTS: 6)

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση μέσα από την παρακολούθηση του μαθήματος να: αναλύουν προσδιοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους κεφαλαίου επιχειρήσεων, αξιολογούν επιχειρηματικά σχέδια διεξάγοντας ασκήσεις προϋπολογισμού κεφαλαίου και ανάλυσης ταμειακών ροών, αντιλαμβάνονται κρίσιμες δομές κινήτρων στη χρηματοδοτική διαδικασία και πώς αλληλεπιδρούν με το κόστος χρηματοδότησης, λαμβάνουν καλά πληροφορημένες αποφάσεις αναφορικά με εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης αποσκοπώντας στην επίτευξη βέλτιστων όρων χρηματοδότησης, κατανοούν επίκαιρα θέματα όπως ζητήματα υποεπένδυσης λόγω υπερβολικού χρέους (debt-overhang), χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις (financial restructurings), αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με εκδόσεις δικαιωμάτων προτίμησης (rights issues), προγράμματα επαναγοράς μετοχών, και αρχικές δημόσιες προσφορές, ερμηνεύουν πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων υπό το πρίσμα βασικών αρχών και αναλυτικών εργαλείων που προσφέρονται στο πλαίσιο του μαθήματος. 

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα  (ECTS: 6)
To μάθημα καλύπτει τα κυριότερα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα: Προθεσμιακά συμβόλαια και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε διάφορες υποκείμενες αξίες. Δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές, δείκτες, συνάλλαγμα και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου και συναλλάγματος. Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται υποδείγματα τιμολόγησης καθώς και αντιστάθμισης κινδύνων με παράγωγα ή από θέσεις παραγώγων εκ μέρους χρηματοοικονομικών οργανισμών. Ειδικά θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων το υπόδειγμα Black - Scholes, διωνυμικά δένδρα, αντιστάθμιση δέλτα καθώς και διάφορες εφαρμογές όπως πραγματικά δικαιώματα στη χρηματοοικονομική.
Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων  (ECTS: 6)

Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια κρίσης στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα αναδεικνύουν την κεντρική σημασία της αναγνώρισης των πολλαπλών κινδύνων  που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΧΙ) καθώς και της ορθολογικής διαχείρισής τους. Το μάθημα προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων: αναγνώριση, μέτρηση, και μετρίασή τους. Υπό το πρίσμα της θεωρίας θα μελετήσουμε τις παραλείψεις στα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων στα ΧΙ καθώς και στην εποπτεία τους. Αυτές οι παραλήψεις οδήγησαν στην αποτυχία τόσο της αυτορρύθμισης των ΧΙ όσο και της επίσημης κανονιστικής εποπτείας τους. Θα εξετάσουμε λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης κινδύνων που ταλανίζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το μάθημα αυτό είναι εφαρμοσμένο. Στο τέλος του οι φοιτητές θα μπορούν να αντιμετωπίζουν στην πράξη θέματα διαχείρισης κινδύνων και χρήσης παραγώγων σε ΧΙ.

Μάθημα Επιλογής 1

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα επιλογής από την παρακάτω ενδεικτική λίστα μαθημάτων επιλογής.

Μάθημα Επιλογής 2

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα επιλογής από την παρακάτω ενδεικτική λίστα μαθημάτων επιλογής.

Γ' Εξάμηνο (Σεπτέμβριος-Ιανουάριος)

Διπλωματική Εργασία  (ECTS: 30)

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που βασίζονται στην πρωτοτυπία, την εμβάθυνση και ανάλυση, την σύνθεση και την ποιότητα.  Η διπλωματική βαθμολογείται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο εξεταστές καθηγητές).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: Ανάλογα με το θέμα της διπλωματικής που έχει επιλέξει ο εκάστοτε φοιτητής, ο επιβλέπων καθηγητής του, του προσφέρει μια βοηθητική ενδεικτική βιβλιογραφία.

* Μαθήματα Επιλογής (Ενδεικτική λίστα μαθημάτων)

Αποτιμήσεις και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων και Τραπεζών  (ECTS: 6)

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος αποτελούν οι αποτιμήσεις και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και τραπεζών. Αναλύονται θέματα όπως:  εταιρική χρηματοδότηση, κεφάλαια και εναλλακτικές επενδύσεις, συστήματα χρηματοοικονομικής αναφοράς, όμιλοι επιχειρήσεων, αποφάσεις διάρθρωσης κεφαλαίου και λειτουργιών, συμφωνίες μετόχων, μέθοδοι και στρατηγικές εξαγορών & συγχωνεύσεων, εταιρικές αναδιαρθρώσεις, αποτιμήσεις μετοχών, εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης και των όρων ανταλλαγής κατά τη συγχώνευση επιχειρήσεων. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν η πλήρη κατανόηση  των εννοιών, εργαλείων και των μεθόδων αποτίμησης καθώς και των τεχνικών συγχωνεύσεων / εξαγορών, επίσης θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις παραπάνω γνώσεις, εργαλεία και μεθόδους στην πράξη.

Βιώσιμη Χρηματοοικονομική  (ECTS: 6)

Το μάθημα θα παρέχει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις της βιώσιμης χρηματοοικονομικής (sustainable finance). Αρχικά θα παρουσιαστούν τα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Βιώσιμα, Κυβερνητικά), τι σημαίνει αυτό για μια επιχείρηση, πως πρέπει να συμμορφωθεί με βάσει αυτά τα κριτήρια. Θα αναλυθεί επίσης η επίδραση των ESG κριτηρίων στις επιλογές των επενδυτών, στις αξιολογήσεις των πιστωτικών κινδύνων των εταιριών από τους οίκους αξιολόγησης, και στον τραπεζικό τομέα. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η πράσινη χρηματοδότηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά πράσινων ομολόγων (Green bond market), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, και θα αναλυθεί και η οπτική γωνία των επενδυτών σε αυτά τα ομόλογα. Θα παρουσιαστεί επίσης η αγορά πράσινων δανείων (Green loan market) τα οποία είναι δάνεια για την υποστήριξη περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας. Θα ακολουθήσουν βασικές έννοιες και κριτήρια αξιολόγησης των βιώσιμων επενδύσεων, ανάλυση κόστος κεφαλαίου στην αξιολόγηση βιώσιμων επενδυτικών προγραμμάτων, ανάλυση κινδύνου και ευαισθησίας, καθώς και αξιολόγηση βιώσιμων επενδυτικών προγραμμάτων σε επίπεδο επιχείρησης. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι επενδύσεις βιώσιμων περιουσιακών στοιχείων και χαρτοφυλακίων για τους επενδυτές.

Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου  (ECTS: 6)

Αρχικά παρουσιάζονται όλα τα βασικά μοντέλα των επιτοκίων. Βασισμένη σε αυτά τα μοντέλα, παρουσιάζεται στη συνέχεια η θεωρία τιμολόγησης των βασικών παράγωγων προϊόντων πάνω στα επιτόκια. Τα παράγωγα αυτά χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από τη μεταβολή των επιτοκίων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος  ασχολείται με τον πιστωτικό κίνδυνο, και τους τρόπους διαχείρισης του. Παρουσιάζονται όλα τα βασικά παράγωγα προϊόντα πάνω στο χρέος με πιστωτικό κίνδυνο, ο τρόπος χρήσης τους (τόσο για αντιστάθμιση κινδύνων που σχετίζονται με χρεοκοπία, όσο και για επενδυτικούς σκοπούς), καθώς και τα βασικά μοντέλα τιμολόγησης τους. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι η απόκτηση των εξής δεξιοτήτων: προσδιορισμός και μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, τιμολόγηση πιστωτικών παραγώγων, και παραγώγων σε επιτοκιακά προϊόντα, βασικές αρχές και πρακτική της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου καθώς και της κανονιστικής συμμόρφωσης σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα,   βασικές αρχές και πρακτική της διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου με τη χρήση παραγώγων.

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων  (ECTS: 6)

Μια επισκόπηση της δυναμικής που διέπει τους διάφορους τύπους χρηματοοικονομικών κινδύνων (μετοχικός, επιτοκιακός, συναλλαγματικός και πιστωτικός) και μια περεταίρω εξοικείωση με τα υποδείγματα αναγνώρισης, μέτρησης και διαχείρισης κινδύνου. Περιεχόμενο μαθήματος: βασικές έννοιες τίτλων και παραγώγων (επανάληψη), στατιστική και μετρικές κινδύνου, value at Risk: Ιστορική προσομοίωση, παραμετρική εκτίμηση και προσομοίωση τυχαίων συμβάντων (Monte Carlo)

Eιδικά Θέματα στη Χρηματοοικονομική  (ECTS:  6)

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι η απόκτηση των εξής δεξιοτήτων: πρακτική γνώση διαχείρισης χαρτοφυλακίων, διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων, και αντιστάθμιση κινδύνων με τη χρήση παραγώγων, μέτρα αξιολόγησης και σύγκρισης της απόδοσης χαρτοφυλακίων, τεχνικές μέτρησης VaR. Στο μάθημα καλύπτονται οι εξής ενότητες: Διεθνή χαρτοφυλάκια και διαχείριση κινδύνων με τη χρήση παραγώγων, Αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίων και τεχνικές ενεργής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, Επενδυτικές στρατηγικές, Μέτρηση VaR και CvaR με τη χρήση υπολογιστών.

Ειδικά Θέματα στην Τραπεζική  (ECTS: 6)

O στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου του τραπεζικού τομέα στη δημιουργία, μετάδοση και ενίσχυση διεθνών χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Κριτική κατανόηση των πρόσφατων παραδειγμάτων και εμπειρικών δεδομένων σχετικά με τραπεζικές λειτουργίες, τραπεζικές  χρεοκοπίες και τραπεζική πολιτική.  Στο μάθημα καλύπτονται οι εξής θεματικές: σύνοψη τραπεζικού τομέα, ρόλος κεντρικών τραπεζών, τράπεζες και χρηματοπιστωτικές κρίσεις: ιστορική εμπειρία, μηχανισμοί μετάδοσης κρίσεων: πιστωτικοί περιορισμοί, μείωση καθαρής αξίας τραπεζών, πιστωτικές κρίσεις, μηχανισμοί διόγκωσης κρίσεων: τραπεζική μόχλευση, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, συστημικός κίνδυνος, αιτίες κρίσεων: λάθη, ηθικός κίνδυνος, αναντιστοιχία ληκτότητας και τραπεζικοί πανικοί, τραπεζικό χρέος και πανικοί πληροφόρησης, τραπεζικές διασυνδέσεις και πανικοί, οικονομική πολιτική επίβλεψης και ελέγχου τραπεζών, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και τραπεζικές εξελίξεις, τραπεζικός τομέας σε Κίνα και αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά  (ECTS:6)

Το μάθημα επικεντρώνεται στην πλήρη ανάλυση χρονολογικών σειρών: περιγραφή, μοντελοποίηση, εκτίμηση και προβλέψεις, καθώς και προσομοίωση. Αναλυτικά, τα θέματα που περιλαμβάνουν τα εξής: Υποδείγματα στάσιμων χρονολογικών σειρών, εκτίμηση παραμέτρων, διαγνωστικοί έλεγχοι και προβλέψεις, ανάλυση Μη Στάσιμων Χρονολογικών Σειρών (πρόβλημα μοναδιαίας ρίζας, έννοια συνολοκλήρωσης, μοντέλα διόρθωσης σφάλματος, με εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές και μακροοικονομικές σειρές), μοντέλα Μεταβαλλόμενης Δεσμευμένης Διακύμανσης (χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών, υποδείγματα ARCH, GARCH, EGARCH, ιδιότητες υποδειγμάτων, εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές σειρές).

Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις με Εφαρμογές στα Οικονομικά  (ECTS:6)

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και στη χρήση που αυτή έχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Τέτοιου είδους αποφάσεις λαμβάνονται σε περιβάλλοντα όπου οι λήπτες αποφάσεων μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τα τελικά αποτελέσματα, όπως λόγου χάριν συμβαίνει σε ολιγοπωλιακές αγορές. Παρά το γεγονός ότι δεν προϋποθέτει κατ’ ουσία γνώση οικονομικών, το μάθημα είναι απαραίτητο για την σε βάθος μελέτη και κατανόηση πολλών οικονομικών (και όχι μόνο) προβλημάτων.

Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση  (ECTS:6)

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων και ανάλυσης μέσω μεθόδων μηχανικής εκμάθησης. Το μάθημα ξεκινάει με την υπολογιστική ανάλυση και επαγωγή των μεθόδων Monte Carlo, Bootstrap, k-fold cross-validation και επαναληπτικές και κυλιόμενες μεθόδους εκτίμησης. Το μάθημα παρέχει την βάση για προβλέψεις χρονοσειρών (time-series forecasting) χρησιμοποιώντας γραμμικά υποδείγματα αλλά και μεθόδους εξομάλυνσης (Kalman Smoother). Στην συνέχεια, μελετούμε τεχνικές για την διαχείριση μεγάλων δεδομένων και εξάγουμε τα χαρακτηριστικά των δεδομένων (εποχικότητα, μη-στασιμότητα, κλπ). Συζητούμε πώς μέθοδοι μη-ελεγχόμενης μηχανικής εκμάθησης (k-means clustering, principal component analysis και dynamic factor analysis) μπορούν να εφαρμοστούν στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά (τα παραδείγματά μας περιλαμβάνουν προβλέψεις, κατασκευή δεικτών τρεχουσών χρηματοοικονομικών συνθηκών [Financial Conditions Indexes] και δείκτες αβεβαιότητας [Uncertainty Indicators]). Στην συνέχεια, αναλύουμε μεθόδους αραιής παλινδρόμησης (sparse regressions) όπως lasso, ridge και elastic net. Επεκτείνουμε την θεματολογία σε ανισομερή δεδομένα (unbalanced datasets) και μελετούμε την χρήση bridge equations, MIDAS and U-MIDAS μοντέλων σαν πιθανές λύσεις. Τέλος, μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά από ειδικά θέματα όπως adaptive learning και εφαρμογές μηχανικής εκμάθησης σε διαχείριση χαρτοφυλακίου (machine learning in portfolio selection). Εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο, το μάθημα έχει μια «πρακτική» φιλοσοφία ( “hands-on”) όπου οι φοιτητές εφαρμόζουν όλες τις θεωρητικές γνώσεις στην πράξη και εξηγούν τα αποτελέσματα. Η ανάλυση γίνεται μέσω της χρήσης του R Project for Statistical Analysis ως το κύριο επιστημονικό λογισμικό.

Μικροδομή των Αγορών με Στατιστικές και Υπολογιστικές Μεθόδους  (ECTS:6)

H Μικροδομή Αγοράς είναι ο κλάδος που ασχολείται με την οργάνωση των αγορών και τους συμμετέχοντες σε αυτές και όχι με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η δυναμική των συναλλαγών και τις εξέλιξης των τιμών σε διαφορετικές αγορές, μελετώντας: τους κανόνες που διέπουν τη διαπραγμάτευση και τις συναλλαγές  στις αγορές αυτές, τις κατηγορίες των παικτών που συμμετέχουν στις αγορές, τα κίνητρα τους, αλλά και τις στρατηγικές που επιλέγουν κατά περίπτωση ούτως ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς τους.Ο φοιτητής που έχει ολοκληρώσει το μάθημα γνωρίζει τους βασικούς τρόπους οργάνωσης των αγορών, τις βασικές λειτουργίες τους όπως και τις κατηγορίες των συμμετεχόντων σε αυτές. Ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύσει φαινόμενα που αφορούν τη δυναμική των αγορών σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όπως και να αξιολογήσει τις πιθανές στρατηγικές αποφάσεις που αντιμετωπίζει ένας διαπραγματευτής τίτλων στη διάρκεια μιας μέρας. Η ύλη περιλαμβάνει θεωρητικό και εμπειρικό σκέλος.

Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικές Διαχείρισης στη Χρηματοοικονομική (ECTS: 6)

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις επενδυτικές δραστηριότητες ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος. Θα αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την ανάλυση δεδομένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και την χρήση χρηματοοικονομικών βάσεων δεδομένων, με την δομή και τους μηχανισμούς των χρηματαγορών, τη μεθοδολογία αποτίμησής των χρηματοοικονομικών προϊόντων και την χρήση τους στη διαχείριση κινδύνων και χαρτοφυλακίου. Θα αποκτήσουν επίσης σημαντική εμπειρία και δεξιότητες στην χρήση των εφαρμογών Bloomberg και Thomson Reuters EIKON.

 Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής κατ’ έτος αποφασίζονται από την Eπιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του μεταπτυχιακού κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του προγράμματος. Επίσης, η Ε.Π.Σ., αποφασίζει κατ’ έτος για τον ελάχιστο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών στα μαθήματα επιλογής λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.Με απόφαση της Ε.Π.Σ. και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνονται προσθήκες ή αφαιρέσεις μαθημάτων από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απόφαση της Ε.Π.Σ. κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.