ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πραγματοποιείται στο 3ο εξάμηνο.

Η αξιολόγηση της ΔΕ στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που βασίζονται στην πρωτοτυπία, την εμβάθυνση και ανάλυση, την σύνθεση και την ποιότητα.  Μετά την αξιολόγησή της, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την εξεταστική επιτροπή.

 Όλες οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται σε έλεγχο αποφυγής λογοκλοπής μέσω του λογισμικού Turnitin.Μετά τη βαθμολόγησή της, η Διπλωματική κατατίθεται από τον φοιτητή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας αυτοαρχειοθέτησης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΠΥΞΙΔΑ» της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Η ηλεκτρονική κατάθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος.