ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.  
 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Αναζητούμε υποψήφιους με φιλοδοξίες και δυναμισμό οι οποίοι θέλουν να καλλιεργήσουν στο έπακρον τιςτεχνικές δεξιότητες και τις ηγετικές ικανότητές τους.

Δεχόμαστε φοιτητές με πρώτο πτυχίο σε οποιοδήποτε αντικείμενο αρκεί να έχουν ένα βασικό επίπεδο γνώσεων μαθηματικών και στατιστικής. Ενθαρρύνουμε αιτήσεις στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης από εργαζόμενους σε τράπεζες και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου. Ενθαρρύνουμε αιτήσεις στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης από εργαζόμενους σε τράπεζες και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου.

Ενθαρρύνουμε αιτήσεις από φοιτητές με πολυτεχνικές σπουδές ή σπουδές σε θετικές επιστήμες, και προσφέρουμε μαθήματα κατ’ επιλογήν σε όσους θέλουν μια ιδιαίτερα θετική κατεύθυνση στην προσέγγιση των Χρηματοοικονομικών (π.χ. μαθήματα επιλογής όπως Big Data)
 

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν:

  •  Βαθμός πτυχίου (ων)
  • Πανεπιστήμιο και Τμήμα Προέλευσης 
  • Έτη ολοκλήρωσης σπουδών
  • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  • Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας (για μερικής φοίτησης πρόγραμμα)
  • Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες
  • Ατομική συνέντευξη (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ)
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών