Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Εαρινής Περιόδου Ακαδ.Έτους 2018-19

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκροτήθηκαν διμελείς επιτροπές ανά τμήμα οι οποίες επικυρώνουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Εαρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2018 – 2019 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Σύμφωνα με τον  υπάρχοντα κανονισμό του τμήματος ισχύουν τα εξής:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Οι τριτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 14 μαθήματα (τα αγγλικά δεν υπολογίζονται), ενώ οι τεταρτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 20 μαθήματα. Εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης από τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές, δύναται να προσφέρονται θέσεις Πρακτικής Άσκησης και σε φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο και στο έκτο έτος σπουδών. Ειδικότερα, οι φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο έτος θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, ενώ οι φοιτητές που βρίσκονται στο έκτο έτος θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 32 μαθήματα.
  • Είναι επιθυμητό να γνωρίζουν επαρκώς ξένες γλώσσες και ειδικότερα την Αγγλική ή άλλη ξένη γλώσσα που απαιτεί ο φορέας υποδοχής για διενέργεια Πρακτικής Άσκησης.
  • Είναι επιθυμητό να έχουν επαρκείς γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Power Point, Internet).
  • Οι φοιτητές είναι δυνατόν να κληθούν από Φορείς Απασχόλησης να προσκομίσουν αποδεικτικά επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών ή/και γνώσεων χειρισμού Η/Υ.

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή εικόνα των φοιτητών κατά τη λήξη της περιόδου των αιτήσεων.

Επιπλέον για τη πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΟΠΑ», στην περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις φοιτητών (που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλογής) από τις διαθέσιμες θέσεις βάσει χρηματοδότησης, η τελική επιλογή των φοιτητών σε κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης θα γίνεται με επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια δηλαδή θα επιλέγονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (μ.ο.). Στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο., προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που βρίσκεται σε μεγαλύτερο έτος σπουδών, ενώ στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο και σπουδάζουν στο ίδιο έτος προτεραιότητα έχει αυτός που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Στυλιανός Αρβανίτης, Επίκουρος Καθηγητής,  αποφάσισε για τη διάθεση 25 επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης κατά την εαρινή περίοδο, που έχουν απομείνει βάσει χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων λαμβάνοντας υπ όψιν σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των παρακάτω φοιτητών για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Εαρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2018-2019:

α/α

AM

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

1160188

3

18

7

2

1160128

3

18

7,31

3

1160056

3

16

6,81

4

1150210

4

22

6,27

5

1150190

4

26

7,54

6

1150149

4

21

6,31

7

1150131

4

24

6,38

8

1150066

4

27

8,65

9

1150063

4

25

8,14

10

1150057

4

30

8,25

11

1150044

4

31

8,05

12

1150137

4

24

9

13

1140255

5

32

8,41

14

1140037

5

32

8,03

15

1140336

5

31

7,44

16

1140249

5

33

7,27

17

1140169

5

33

7,23

18

1140212

5

30

6,83

19

1140205

5

31

6,82

20

1140134

5

33

6,82

21

1140347

5

32

6,78

22

1140230

5

32

6,7

23

1130029

6

36

6,25

24

1140326

5

32

6,22

25

1140190

5

34

6,07

Επίσης εγκρίνεται λίστα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ακυρώσει την αίτηση του για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

α/α

AM

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

26

1130192

6

34

5,93

27

1130309

6

32

5,63

Τέλος, οι παρακάτω φοιτητές απορρίφθηκαν καθώς κατά την λήξη της περιόδου των αιτήσεων δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα:

α/α

AM

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

1150321

4

18

6,53

2

1150180

4

16

6,41

3

1150159

4

17

6,38

4

1140058

5

26

6,63

5

1140047

5

26

6,1

6

1130030

6

31

5,97

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»