Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση πέντε φοιτητών του ΟΠΑ με σύμβαση έργου

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. (Εταιρεία) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (3 μηνών), με δυνατότητα παράτασης, πέντε (5) συνεργάτες, φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 3ος όροφος, μέχρι την Παρασκευή 14/10/2016, ώρα 15:00.