2610 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Μάθημα Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS                                             

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/ODE293/

Διδάσκων: Καθηγητής Α’ βαθμίδας Βασίλειος Παπαδάκης

Περιεχόμενο

Το μάθημα προσεγγίζει μια πληθώρα προβλημάτων που απασχολούν κάθε επιχείρηση. Ενδεικτικά αναπτύσσονται:

 • Ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους.
 • Το πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει τους πόρους και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά.
 • Οι διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες.
 • Οι εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές; κάτω από ποιες συνθήκες;
 • Οι ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αυτές τις στρατηγικές; Τι θα πρέπει να προσέξει;
 • Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανάπτυξης μέσω εξαγορών/συγχωνεύσεων. Κάτω από ποιες συνθήκες πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν;
 • Πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η στρατηγική που διαμορφώθηκε; Ποιος ο ρόλος των τμημάτων της επιχείρησης (π.χ., μάρκετινγκ, παραγωγή, χρηματοοικονομικό κ.α.), στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής;

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της στρατηγικής και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία και την επιχειρηματική πρακτική.
 • Να χρησιμοποιούν τις τεχνικές και μεθόδους στρατηγικής ανάλυσης, να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα & μειονεκτήματά τους.
 • Nα κατανοούν πώς διαμορφώνεται η στρατηγική, με δεδομένο έναν αριθμό στρατηγικών επιλογών (οι οποίες περιλαμβάνουν: το εύρος και είδος δραστηριοτήτων, την ανταγωνιστική στρατηγική, την υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εξαγορών/συγχωνεύσεων/συμμαχιών/ίδιας ανάπτυξης και τον χρονισμό των κινήσεων στρατηγικής).
 • Να αξιολογούν και να επιλέγουν τις βέλτιστες επιλογές στρατηγικής.
 • Να κατανοούν τη σημασία της υλοποίησης της στρατηγικής και το ρόλο που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική υλοποίηση η κατάλληλη οργάνωση, τα συστήματα, το ανθρώπινο δυναμικό, οι αξίες, η κουλτούρα.
 • Να εμβαθύνουν στις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων και τα συνήθη λάθη στη χάραξη και υλοποίηση στρατηγικής.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα. Όμως, η γνώση βασικών εννοιών διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του παρόντος μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α’, Θεωρία, Β. Μ. Παπαδάκης, Εκδόσεις Μπένου.
 • Contemporary Strategy Analysis, R. M. Grant, Wiley, 9η έκδοση, 2016.
 • Strategic Management Theory, C. Hill, G. Jones, M. A. Schilling, Cengage Learning, 11η έκδοση, 2015.
 • Exploring Strategy, G. Johnson, R. Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Renger, Prentice Hall, 10η έκδοση, 2014.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως).

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την τελική γραπτή εξέταση.