3151 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Υποχρεωτικό Μάθημα Πυρήνα, Α’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Νέος Επιστήμονας για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας (ΕΣΠΑ)

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF140/

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. Μηχανισμοί λειτουργίας της αγοράς. Συμπεριφορά του καταναλωτή και θεωρία ζήτησης και προσφοράς των αγαθών. Οργάνωση και συμπεριφορά της επιχείρησης. Θεωρία παραγωγής και κόστους. Ανάλυση των μορφών αγοράς (ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο). Εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση. Παρουσίαση και μέτρηση των μακροοικονομικών μεγεθών. Βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής ανάπτυξης και των οικονομικών κύκλων. Παρουσίαση και ανάλυση των μακροοικονομικών στοιχείων της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στα δημοσιονομικά μεγέθη, καθώς και τα θέματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τα οικονομικά δρώμενα συνδυάζοντας τις αρχές της οικονομικής επιστήμης που διδάχτηκαν με τα πραγματικά οικονομικά γεγονότα.
  • Να κατανοούν τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που λαμβάνονται από διάφορους οικονομικούς παράγοντες.
  • Να υπολογίζουν οικονομικούς δείκτες και χρήσιμα οικονομικά μεγέθη που χρειάζονται σε άλλες εφαρμογές του αντικειμένου τους.
  • Να χρησιμοποιούν τα οικονομικά μεγέθη για την άντληση πληροφόρησης αναφορικά με την πορεία των αγορών.
  • Να συγκρίνουν και να αξιολογούν τη θέση της ελληνικής οικονομίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Οικονομικές Αρχές Επιχειρήσεων, Σ. Δημέλη, D. Gateley, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, ΟΠΑ, 2016.
  • Μακροοικονομικά Μεγέθη και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, Σ. Δημέλη, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2010.
  • Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές: Ανταγωνισμός, Μακροσταθερότητα και Παγκοσμιοποίηση, D. McAleese, O. E. Δαρδανός, 2015.
  • Εισαγωγή στην Οικονομική, D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Εκδόσεις Κριτική, 2015.
  • Οικονομική, N. G. Mankiw, M. P. Taylor, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), φροντιστήρια (1 φροντιστήριο των 2 ωρών εβδομαδιαίως), ατομικές και ομαδικές εργασίες κατ’ οίκον και ανάλυση περιπτώσεων.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Η βαθμολογία προσδιορίζεται από τη γραπτή τελική εξέταση και επιβράβευση (bonus) μιας μονάδας αν έχει υπάρξει συμμετοχή σε ατομικές/ομαδικές ασκήσεις ή ανάλυση περιπτώσεων.