Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών τμήματος ΔΕΟΣ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών" Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ.Έτους 2023-24

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚ. ΕΤΩΝ 2022-2023 και 2023-2024»
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 5180992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κωδ. ΕΛΚΕ 113540, συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης ανά τμήμα οι οποίες εκδώσαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Εαρινού Εξαμήνου Περιόδου Ακ. Έτους 2023 – 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των τμημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. Η αξιολόγηση έγινε με βάση τα περασμένα μαθήματα και τον Μ.Ο μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση για πρακτική άσκηση, δηλαδή την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023. 
    ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για λόγους ίσης μεταχείρισης δε λαμβάνεται υπόψη η εμβόλιμη εξεταστική περίοδος.
2. Η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων δεν αποτελεί σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, όσοι είστε στην κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΜΕ ΕΣΠΑ» έχετε λάβει επιδότηση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να κάνουν ένσταση και εφόσον συντρέχει λόγος ο οποίος επικαλείται τα κριτήρια αξιολόγησης, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τo ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ, να τo υπογράψουν ψηφιακά μέσω gov.gr και να τo αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης ΟΠΑ: internship@aueb.gr με κοινοποίηση (cc) τη Γραμματεία του Τμήματος τους.

Περίοδος Υποβολής Ενστάσεων:
από 25/01/2024 μέχρι και 01/02/2024 στις 14:00

Στην περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια επιθυμεί να ακυρώσει την αίτηση του, παρακαλούμε όπως συμπληρώσει και υπογράψει ψηφιακά μέσω gov.gr την αίτηση ακύρωσης και να την αποστείλει στο internship@aueb.gr

PDF icon ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟΣ - ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024
Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Tο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»