Γενική Οικονομική Ιστορία

Κωδικός: 
1131
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η οικονομική ανάπτυξη της Δύσης(1500-2000). Η διαδικασία της εκβιομηχάνισης εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών και θεσμικών μεταβολών. Αναλυτικά καλύπτονται: Οι πιο σημαντικές οικονομικές μεταβολές στην αυγή της σύγχρονης περιόδου (16ος-17ος αι.). Η Βιομηχανική Επανάσταση (1780-1850). H ‘Eποχή του Κεφαλαίου’ και η εξάπλωση της καπιταλιστικής οικονομίας σε παγκόσμια κλίμακα (1848-1875). Η ‘μεγάλη ύφεση’ (1873-1896) και οι μεγάλες αλλαγές στη δομή της οικονομικής οργάνωσης (1870-1914). Η επισκόπηση της παγκόσμιας οικονομίας τον 20o αιώνα με έμφαση στην κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας (1929-1933), την Χρυσή Εποχή (1950-1975) και τις σαρωτικές δομικές πολιτικό-οικονομικές αλλαγές στο τέλος του αιώνα.

Προτεινόμενo σύγγραμμα: Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, K.G.Persson-P.Sharp Λεπτομέρειες                                              

Εναλλακτικό σύγγραμμα:    Γιατί Αποτυγχάνουν τα Έθνη, Acemoglu Daron Λεπτομέρειες