ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και λαμβάνει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του προγράμματος, προβλεπόμενες υποχρεώσεις, δηλαδή:

  • υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα  προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα
  • έγκριση και επιτυχής εξέταση της διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται)
  • κατάθεση του απαραίτητου πιστοποιητικού αγγλικής, όπως ορίζεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα
  • εξόφληση των διδάκτρων.  

Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της ΔΕ, ως μέσος όρος τους. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.