ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και λαμβάνει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του προγράμματος, προβλεπόμενες υποχρεώσεις, δηλαδή:

  • επιτυχή εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος
  • έγκριση της διπλωματικής εργασίας και
  • εξόφληση των διδάκτρων.  

Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της ΔΕ, ως μέσος όρος τους. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Στα  απονεμόμενα Δ.Μ.Σ. αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε:
«Άριστα» από 8,51 έως 10
«Λίαν Καλώς» από 6,51 έως 8,50
«Καλώς» από 5 έως 6,50   
Ο τίτλος του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενό του καθώς και οι αρμοδιότητες υπογραφών ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. H απονομή των Δ.Μ.Σ. γίνεται σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο Κοσμήτορας της Σχολής, ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο Πρόεδρος του Τμήματος και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής Δ.Μ.Σ.  Κατά το, μέχρι της απονομής του διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.