Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η πλήρης αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά με μία πρόσφατη φωτογραφία.
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί. 
  • Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Γ2/C2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο  κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής. 
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης