Τα νέα του Τμήματος

 • 05-09-2019

  Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, δύο ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου.
   

 • 05-09-2019

  Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οχτώ (8) χρηματικά βραβεία σε έναν αριστεύσαντα άπορο απόφοιτο από κάθε Τμήμα του, που αποφοίτησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου».

 • 30-08-2019

  Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2019. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 18ης Απριλίου 2013 (σελ. 26-30 του Πληροφοριακού Εντύπου). Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν μέχρι τις 30/9/2019 στις Γραμματείες και στο site του Προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/tep

 • 28-08-2019

  Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.) και της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.),  του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  ενόψει της ορκωμοσίας τους, και προκειμένου να προχωρήσει η εν λόγω διαδικασία, υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματός τους, ταυτοχρόνως, με την αίτηση ορκωμοσίας τους και βεβαίωση υπογεγραμμένη από την ασκούσα καθήκοντα Διοικητικής Προϊσταμένης Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, επί της οποίας θα αναγράφεται  ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο στο οποίο διέμεναν.

  Η κατάθεση της ως άνω βεβαίωσης θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και για τη χορήγηση, εκ μέρους της γραμματείας του Τμήματος, πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών και αντίγραφου πτυχίου.

 • 30-07-2019

  Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2019.

 • 26-07-2019

  Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 14-06-2019 απόφαση της 12ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
  1. ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, Γ’ Εξαμήνου
  2. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, Ε’ Εξαμήνου
  3. INDUSTRIAL ORGANIZATION (μάθημα προγράμματος Erasmus, διδασκαλία στην αγγλική, Γ’ εξ.)
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203.303, 210.8203.412, 210.8203.416 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν,
  β) βιογραφικό σημείωμα,
  γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,
  ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.
  Τα βιογραφικά σημειώματα να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr

 • 24-07-2019

  Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Ιουνίου 2019  και  δεν  έχουν  υποβάλει Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  την υποβολή της Αίτησης.

 • 16-07-2019

  Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου (6η/2011-12/07.06.2012 συνεδρίαση), οπότε και εγκρίθηκε αρχικά το Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Έρευνας στο Ο.Π.Α. με σκοπό την Εξωστρέφεια και την Αριστεία" και των αποφάσεων συνέχισης του Προγράμματος ενός εκάστου των ακαδημαϊκών ετών που ακολούθησαν (2012-18), αφού έλαβε υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. (17η/26.06.2019 συνεδρίαση), αποφασίζει:

  • Τη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, του προγράμματος "Ενίσχυση της έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την αριστεία και την εξωστρέφεια", για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, με το συνολικό ποσό των 216.000 € (πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται).
  • Την επανάληψη του προγράμματος «Ενίσχυση της έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την αριστεία και την εξωστρέφεια», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20/21, για τη Δράση 1: «Ενίσχυση έρευνας Επίκουρων Καθηγητών», με θητεία στο ΟΠΑ μικρότερη των έξι (6) ετών.
  • Τη συνέχιση του προγράμματος «Ενίσχυση της έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την αριστεία και την εξωστρέφεια», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, για τη Δράση 2: «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών».
    

 • 16-07-2019

  Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για σχεδόν 100 χρόνια, έχει εδραιωθεί ως ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με τη διαρκή υποστήριξη των χιλιάδων μελών της κοινότητάς του, αποτελεί διαχρονικά στήριγμα και πηγή πνευματικού πλούτου για την χώρα. Οι απόφοιτοί του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ιδρύματος και πρεσβευτές στην ελληνική και διεθνή σκηνή.

  Έχει δημιουργηθεί ο ιστότοπος www.alumni.aueb.gr, o οποίος στοχεύει στην επανασύνδεσή σας με το ΟΠΑ και με συναδέλφους πρώην συμφοιτητές σας. Αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας, με σκοπό την ενημέρωσή σας για όλες τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που σας αφορούν.

  Σας προσκαλούμε να γίνετε ξανά μέρος της κοινότητας, της μεγάλης οικογένειας του ΟΠΑ. Εγγραφείτε εδώ: alumni.aueb.gr/el/user/register

 • 11-07-2019

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019–2020 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

 • 08-07-2019

  Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η Διαδικασία Πλήρωσης μίας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας στο Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία με Έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος» (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ APP8030) στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 04-07-2019

  Ανακοινώνεται  ότι το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. , Τ.Ε.Ι. και κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών για το ακαδ. έτος 2019-2020.  Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι τρία μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
  2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
  3. Στατιστική Ι

  Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών και οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

  Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα οριστούν σε επόμενη ανακοίνωση, μετά τις 15 Νοεμβρίου 2019.

  Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2019, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία,
  • Φωτοτυπία ταυτότητας,
  • Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή από το ΙΤΕ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι. ή Ανωτέρας Σχολής της αλλοδαπής.

Σελίδες