Αιτήσεις Συμμετοχής στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. για το Ακαδ. Ετος 2019 – 2020

Π.Μ.Σ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές προσφέρεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες οικονομίες και τις επιχειρήσεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης [οικονομική εξειδίκευση με συμπληρωματικότητα από τα πεδία της πολιτικής και νομικής επιστήμης] και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της επιχειρηματικής, της οικονομικής και θεσμικής πραγματικότητας της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας, με την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με τις εξειδικεύσεις:

1. Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων
2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά

Προκήρυξη
Ιστότοπος


Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε  επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης [διεπιστημονική εξειδίκευση με πρωταρχικές συνιστώσες τη νομική και οικονομική επιστήμη] και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση, σχεδιασμό και διοίκηση της επιχειρηματικής δράσης στους κλάδους της ενέργειας, έτσι όπως αυτοί διαμορφώνονται, εξελίσσονται και λειτουργούν στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Καταγράφεται σήμερα μια συνεχής αυξανόμενη ζήτηση αποφοίτων ιδίως οικονομικών και νομικών επιστημών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις ενεργειακές αγορές, οι οποίες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα διαρκώς θεσμικά και ρυθμιστικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο ευρωπαϊκά όσο και παγκόσμια.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαιτούμενες θεμελιώδεις οικονομικές και νομικές γνώσεις και την ικανότητα εφαρμογής τους, τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο  οικονομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Προκήρυξη
Ιστότοπος


Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας στελεχών στο γνωστικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, στην ανάπτυξη των διαπραγματευτικών δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην επίτευξη μιας διεθνούς συμφωνίας, αλλά ακόμα και σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο καθώς και στην εξοικείωση των συμμετεχόντων σε περιβάλλοντα διαφορετικής κουλτούρας.

Σε μια ολοένα και πιο απαιτητική αγορά εργασίας, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, οι ανάγκες για διαπραγματεύσεις και επίλυση διαφορών έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι Διεθνείς Οργανισμοί έχουν στηρίξει την επιτυχή τους πορεία σε θεσμοθετημένα όργανα και διαδικασίες που μέσω της διαπραγμάτευσης οδηγούνται σε κοινά αποδεκτές αποφάσεις. Η πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία των προκλήσεων προϋποθέτουν την εξοικείωση με συγκεκριμένες γνώσεις και τεχνικές. Η ανάγκη για στελέχη που γνωρίζουν και κατανοούν τις μεθόδους και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών στο εγχώριο ή διεθνές επίπεδο είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά σε ένα απαιτητικό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον υποδεικνύοντας μεθόδους αποτελεσματικής επικοινωνίας και επίτευξης συμφωνίας.

Προκήρυξη
Ιστότοπος