Αποφάσεις της συνέλευσης για σπουδαστικά θέματα (2η συνεδρία 9-11-2017)