Παράδοση διπλωματικών εργασιών για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2023