Προθεσμία παράδοσης διπλωματικών εργασιών, για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022.