Προκήρυξη για μία θέση Εντεταλμένου Διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε."