Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική με έμφαση στη μικροοικονομική θεμελίωση και ποσοτική ανάλυση.»

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική με έμφαση στη μικροοικονομική θεμελίωση και ποσοτική ανάλυση.»