Προκήρυξη μιας θέσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 5ης Συνέλευσης/24-01-2022, την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Επίδραση των οικονομικών κρίσεων στο καθεστώς του ελεύθερου ανταγωνισμού: Μελέτη στο πλαίσιο του ενωσιακού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού».