Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης ορισμού του/της έως 31.8.2027.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μ.μ.