Επίκαιρα

 • 23-02-2022
  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται και εφόσον υπάρχει) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής: infotech@aueb.gr, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.
 • 07-01-2022
  Ανακήρυξη Υποψήφιων για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών
 • 23-12-2021
  Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη: ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του αναπληρωτή του, με θητεία δύο ετών, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 13η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10 π.μ. έως 12 μ., μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του αναπληρωτή του, με θητεία δύο ετών, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 13η Ιανουαρίου ημέρα
 • 20-12-2021
  Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει  έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016. έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο.
 • 20-12-2021
  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Χρωστάνε το πολύ (2) μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 για την απόκτηση του Πτυχίου, β. Έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μία (1) φορά στα ανωτέρω, μαθήματα, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 και γ. Έχουν λάβει στα εν λόγω μαθήματα, βαθμό άνω του δύο (2).   Καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Συμπληρωματική Εξέταση, από τις 20/12/2021 μέχρι και τις 30/12/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής μέσω e-mail: infotech@aueb.gr. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα
 • 26-11-2021
  Κατατάξεις πτυχιούχων A.E.I., T.E.I. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων (225) στο Τμήμα Πληροφορικής, ήτοι σε 27 άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω
 • 29-10-2021
  Ενημερώνουμε τους φοιτητές του πρώτου έτους ότι στη σελίδα https://www.dept.aueb.gr/el/cs/ac2020 ή απο το "Κεντρικό Μενού-> Προπτυχιακές Σπουδές -> Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών" θα βρουν ενημέρωση σχετικά με τους σύμβουλους καθηγητές.
 • 28-09-2021
  Την επόμενη Παρασκευή 1 Οκτωβρίου και ώρα 11πμ-1μμ, θα γίνει παρουσίαση του νέου Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, ο οποίος προβλέπει ορισμένες τροποποιήσεις στους κύκλους εξειδίκευσης σε σχέση με τον προηγούμενο Οδηγό Σπουδών.  Όσοι από τους προπτυχιακούς μας φοιτητές, και ιδιαιτέρως οι φοιτητές του 3ου και μεγαλυτέρων ετών, επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση και να συμμετάσχουν την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ο ακόλουθος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5de66498bf434de2804cac28bf1387e0%40thread.tacv2/1632730732477?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-
 • 10-09-2021
  Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-22.
 • 23-07-2021
  για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021–2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901».  

Σελίδες