Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις

Κωδικός: 
4110
Εξάμηνο: 
1ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιγραφή Μαθήματος

  1. Πολιτική και Κυβέρνηση: αποσαφήνιση εννοιών κυβέρνησης και διακυβέρνησης, κράτους και έθνους, ισχύος, εξουσίας, νομιμοποίησης.
  2. Το Κράτος στο παγκόσμιο πλαίσιο: ανάδειξη κράτους και διαφορετικές μορφές του, σχέσεις κράτους με διεθνείς οργανισμούς και ρόλος του στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα.
  3. Δημοκρατία και απολυταρχική εξουσία: άμεση, αντιπροσωπευτική και φιλελεύθερη δημοκρατία, κύματα εκδημοκρατισμού και νεοπαγείς δημοκρατίες, παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές απολυταρχικής διακυβέρνησης
  4. Συντάγματα και νομικό πλαίσιο: Συντάγματα, ρόλος δικαστικής εξουσίας, δικαστικός ακτιβισμός, διεθνές δίκαιο.
  5. Νομοθετικά σώματα: δομή και λειτουργίες, λειτουργία κοινοβουλίων σε νεοπαγείς δημοκρατίες και απολυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης.
  6. Εκτελεστική εξουσία: Προεδρικό, Ημιπροεδρικό και Κοινοβουλευτικό σύστημα.
  7. Σύστημα Διεθνών Σχέσεων: Ιστορική επισκόπηση και βασικά στοιχεία συγκρότησής του 
     

Προτεινόμενο σύγγραμμα: ​​​​​​ Συγκριτική Πολιτική, 4η Έκδοση, Newton Kenneth, Jan W. Van Deth, (Επιστ. Επιμέλεια: Γιάννης Κωνσταντινίδης, Σπυρίδων Μπλαβούκος) Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό Σύγγραμμα: Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση, Hague Rod,Harrop Martin, McCormick John (Συγγρ.) - Παγουλάτος Γιώργος, Παπαγεωργίου Ιωάννης (Επιμ.) Λεπτομέρειες