Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Κωδικός: 
1311
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος
 
Η μακροοικονομία στην μακροχρόνια περίοδο. Τα μακροοικονομικά στατιστικά δεδομένα. Η Ελλάδα και η παγκόσμια οικονομία. Μικροοικονομική θεμελίωση των μακροοικονομικών υποδειγμάτων. Αλγεβρική παρουσίαση και ανάλυση της μακροοικονομικής ισορροπίας. Η πλευρά της προσφοράς. Η πλευρά της ζήτησης. Η αλληλεξάρτηση νοικοκυριών, επιχειρήσεων και κράτους. Οικονομική Μεγέθυνση. Το υπόδειγμα του Solow χωρίς τεχνολογική πρόοδο. Το υπόδειγμα του Solow με εξωγενή τεχνολογική πρόοδο. Ανεργία
 
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή Στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
 
 

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Barro, Μακροοικονομική Θεωρία: Μια προσέγγιση με μικροθεμελίωση, Barro J.Robert Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Μακροοικονομική και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Mankiw N. Gregory, Ball Laurence, Χορταρέας Γεώργιος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες