Μαρξιστική Οικονομική Ι

Κωδικός: 
1321
Εξάμηνο: 
3ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Περιγραφή Μαθήματος
 
Η Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία αποτελεί μια εναλλακτική κριτική οικονομική προσέγγιση των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων. Η Μαρξιστική Οικονομική δεν εξετάζει μόνο πως οι περιορισμένοι πόροι κατανέμονται μεταξύ ανταγωνιστών χρήσεων ή αναγκών, αλλά και πως κατανέμονται μεταξύ ανταγωνιζόμενων τάξεων και ατόμων. Στο μάθημα αυτό θα εξετασθούν οι βασικές έννοιες της Μαρξιστικής Θεωρίας όπως αναπτύχθηκαν από τον ίδιο τον Marx αλλά και τους κλασσικούς και τους σύγχρονους μαρξιστές. Κατ’ αρχήν, θα εξετασθούν οι φιλοσοφικές βάσεις της Μαρξιστικής οικονομικής θεωρίας καθώς και η μεθοδολογία της. Το άτομο, οι προτιμήσεις του και η κατανομή των πόρων μεταξύ των ατόμων ερμηνεύονται στα πλαίσια του ιστορικού υλισμού. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί η εργασιακή θεωρία της αξίας, η θεωρία του χρήματος και ο προσδιορισμός των τιμών. Ακολουθεί η θεωρία του κεφαλαίου και της υπεραξίας που στόχο έχει να ερμηνεύσει το κέρδος και τη συσσώρευση του κεφαλαίου στον καπιταλισμό. Θα αναλυθεί επίσης ο σχηματισμός του γενικού ποσοστού κέρδους και των τιμών παραγωγής στη βάση του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Θα εξετασθούν η αναπαραγωγή του κεφαλαίου (απλή και διευρυμένη) και οι συναφείς συνθήκες ισορροπίας του καπιταλιστικού συστήματος. Θα αναλυθεί η διανομή της υπεραξίας και ο ρόλος της για τη διασφάλιση όρων για την ιδιοποίηση της υπεραξίας. Θα ερμηνευθεί η τεχνολογική μεταβολή και τα αποτελέσματά της ως προς την παραγωγικότητα και την ανεργία. Τέλος, θα εξετασθούν οι μαρξιστικές θεωρίες για τη συσσώρευση και την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους, με αναφορές στην δημιουργία προϋποθέσεων για την εκδήλωση οικονομικών κρίσεων. Η εξέταση όλων των παραπάνω θεμάτων θα γίνει με αντιδιαστολή της Μαρξιστικής ανάλυσης με τη Νεοκλασική ανάλυση και επίσης θα γίνει αναφορά σε κοινά στοιχεία της Μαρξιστικής Οικονομικής με άλλες κριτικές προσεγγίσεις.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: α. Πολιτική οικονομία του καπιταλισμού, Βλάχου Ανδριάνα (Επιμ.) Λεπτομέρειες β. Μαρξιστική Οικονομική Ι, Α. Βλάχου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

Εναλλακτικό σύγγραμμα: α. Η θεωρία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, Sweezy Paul M., Θεοχαράκης Νίκος Λεπτομέρειες β. Μαρξιστική Οικονομική Ι, Α. Βλάχου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις