Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Κωδικός: 
1875
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα της προχωρημένης λογιστικής εμβαθύνει στη θεωρία και πρακτική της χρηματοοικονομικής λογιστικής με σκοπό να εμπλουτίσει το υπόβαθρο γνώσεων και κατανόησης των φοιτητών που έχει αποκτηθεί από το εισαγωγικό μάθημα της Λογιστικής. Βασίζεται σε αρχές και πρακτικές διεθνώς αναγνωρισμένες που χρησιμοποιούνται ευρέως στα πλαίσια της διεθνοποιημένης Ελληνικής αγοράς και έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τη λογιστική θεωρία και πρακτική αναφορικά με τους κύριους λογαριασμούς του Ισολογισμού και των συνδεόμενων με αυτούς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων Η ύλη του μαθήματος και η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις διεθνώς για τη διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος για φοιτητές του ευρύτερου πεδίου της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Σκοπό έχει να εξοπλίσει το μελλοντικό διοικητικό στέλεχος, ανεξάρτητα από το ειδικότερο αντικείμενο ενασχόλησής του, με τα απαραίτητα εφόδια για σταδιοδρομία στο χώρο των επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, η ύλη του μαθήματος καλύπτει θέματα όπως: ενσώματα και άϋλα πάγια, αποθέματα, χρηματοοικονομικά στοιχεία (π.χ. χρεόγραφα, απαιτήσεις), συμμετοχές σε συγγενείς και θυγατρικές, λογαριασμοί καθαρής θέσης, υποχρεώσεις και προβλέψεις. Οι συνδεόμενοι λογαριασμοί εξόδων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: κόστος πωληθέντων, αποσβέσεις, χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι, κέρδη και ζημιές από πώληση παγίων ή χρηματοοικονομικών στοιχείων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κανόνες αναγνώρισης και επιμέτρησης των διαφόρων στοιχείων εσόδων, εξόδων, ενεργητικού και υποχρεώσεων.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Γκίκας Δημήτριος, Παπαδάκη Αφροδίτη, Σιουγλέ Γεωργία, Δεμοιράκος Ευθύμιος,Τζόβας Χρήστος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικά συγγράμματα: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Παπάς Αντώνης Λεπτομέρειες
                                                Η τεχνική των αποτιμήσεων, Φίλιος Βασίλειος, Φίλιου Αναστασία Λεπτομέρειες