Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια 1 θέση Ακαδημαϊκού Υπότροφου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

(Σύμφωνα με παρ.6, άρθρο 29 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013, το άρθρο 95 του Ν.4310/2014, το άρθρο 44 του Ν.4369/2016, το άρθρο 58 του Ν.4386/2016)

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διεξαγωγή επικουρικού-διδακτικού έργου (φροντιστήρια-ασκήσεις) στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το ακαδ. έτος 2016-2017:

«Μαθηματική Ανάλυση - Γραμμική Άλγεβρα»

    Ο ακαδημαϊκός υπότροφος θα προσφέρει συμπληρωματική φροντιστηριακή διδασκαλία και εργαστηριακό έργο στη χρήση λογισμικού Matlab και Maple στο μάθημα του Μαθηματικού Λογισμού. Θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.