Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας - ΜΔΣ Ειδίκευσης στην Στατιστική

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
(Μερικής Παρακολούθησης)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

 1. Η εργασία γράφεται στα Ελληνικά ή Αγγλικά.
 2. Για τη μορφή του κειμένου πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:
 • Το κείμενο να είναι γραμμένο με τύπο γραμματοσειράς Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12, σε 1.5 space όσον αφορά την απόσταση των γραμμών και (expanded 0.5) όσο αφορά την απόσταση των χαρακτήρων. Επίσης το κείμενο πρέπει να είναι στοιχισμένο (justified).
 • Η εκτύπωση του κειμένου γίνεται μπρος-πίσω από τα περιεχόμενα και μετά (σε μορφή βιβλίου).
 • Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε νέα μονή-δεξιά σελίδα ενώ η προηγούμενή της αριθμείται έστω και αν είναι λευκή. Κάθε ενότητα δεν είναι απαραίτητο να ξεκινά σε νέα σελίδα. Πρέπει δηλαδή να αποφεύγεται να μένει μεγάλο μέρος της σελίδας κενό.
 • Το 1ο Κεφάλαιο αποτελεί πάντα η Εισαγωγή της Εργασίας.

Κάθε Κατάλογος (Περιεχομένων-Πινάκων-Γραφημάτων) αρχίζει σε δεξιά σελίδα, ενώ η προηγούμενή της αριθμείται έστω και αν είναι λευκή.

 • Οι αναφορές (References) γράφονται με την μορφή που ακολουθεί και μπαίνουν μετά από τα Παραρτήματα εάν υπάρχουν.

Cox, D.R. and Hinkley, D.V. (1974). Theoretical Statistics. Chapman and Hall, London

Tsiatis, A.A. (1982). Repeated significance testing for a general class of statistics used in censored survival analysis, Journal of the American Statistical Association, 77, 855-861

Tsiatis, A.A. and Kim, K. (1993). Group Sequential Methods for Survival Analysis, Short Course, Joint Statistical Meeting, Boston, Massachusetts

Wang, S.K. and Tsiatis, A.A. (1987). Approximately optimal one-parameter boundaries for group sequential tests, Biometrics, 43, 193-199

 • Οι αρχικές σελίδες έχουν την ακόλουθη σειρά:

Ελληνικό Εξώφυλλο, Σελίδα έγκρισης με υπογραφές (χωριστό έγγραφο το οποίο μπαίνει από τη Γραμματεία), Αφιέρωση (προαιρετικά), Ευχαριστίες, Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, Αγγλικό Abstract, Ελληνικό Abstract (Περίληψη), Κατάλογος Περιεχομένων, Κατάλογος Πινάκων, Κατάλογος Σχημάτων.

 • Προσοχή! Οι αρχικές σελίδες πρέπει να έχουν τη συγκεκριμένη μορφή που έχει δοθεί από το Τμήμα (δείτε το αρχείο στο link: Αρχικές σελίδες Μεταπτυχιακής Εργασίας στα ελληνικά και στα αγγλικά).

 1. Για την αρίθμηση των σελίδων πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:
 • Οι σελίδες αριθμούνται στο κέντρο του κάτω μέρους.
 • Στα περιεχόμενα υπάρχει αρίθμηση που ξεκινά από τις Ευχαριστίες (κεφαλαίοι λατινικοί χαρακτήρες). Αριθμούνται και οι λευκές σελίδες.
 • Η αρίθμηση των σελίδων του κύριου μέρους της εργασίας ξεκινά από την Εισαγωγή με τον αριθμό 1. Σε περίπτωση που υπάρχουν Παραρτήματα αυτά μπαίνουν στο τέλος και δεν αριθμούνται ξεχωριστά.
 • Η Εισαγωγή είναι τυπωμένη σε δεξιά μονή σελίδα και η προηγούμενη αριστερή σελίδα είναι αριθμημένη με το τελευταίο λατινικό ζυγό χαρακτήρα. Επίσης, η τελευταία σελίδα της διατριβής πρέπει να είναι λευκή. Σε περίπτωση που η μορφή του κειμένου δεν βοηθά σ’ αυτό, προστίθεται μια λευκή σελίδα.