Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 1ο
Πιθανότητες Ι (7,5 ΠΜ)
Μαθηματικός Λογισμός Ι (7,5 ΠΜ)
Γραμμική Άλγεβρα Ι (7,5 ΠΜ)
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R (7,5 ΠΜ)
Εξάμηνο: 2ο
Πιθανότητες ΙΙ (7,5 ΠΜ)
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (7,5 ΠΜ)
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (7,5 ΠΜ)
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R (7,5 ΠΜ)
Εξάμηνο: 3ο
Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων (8 ΠΜ)
Στοχαστικές Διαδικασίες I (8 ΠΜ)
Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση (7 ΠΜ)
Δημογραφική Στατιστική (7 ΠΜ)
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (7 ΠΜ)
Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (7 ΠΜ)
Εξάμηνο: 4ο
Γραμμικά Μοντέλα (8 ΠΜ)
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (8 ΠΜ)
Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων (επαναληπτικό) (8 ΠΜ)
Δειγματοληψία (7 ΠΜ)
Μαθηματικές Μέθοδοι (7 ΠΜ)
Αναλογιστικά I (7 ΠΜ)
Εξάμηνο: 5ο
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (8 ΠΜ)
Γραμμικά Μοντέλα (επαναληπτικό) (8 ΠΜ)
Στατιστική κατά Bayes (7 ΠΜ)
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (7 ΠΜ)
Θεωρητική Στατιστική (8 ΠΜ)
Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα (8 ΠΜ)
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (7 ΠΜ)
Εξάμηνο: 6ο
Ανάλυση Δεδομένων (8 ΠΜ)
Προσομοίωση (7 ΠΜ)
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (8 ΠΜ)
Βιοστατιστική I (7 ΠΜ)
Θεωρία Πιθανοτήτων (8 ΠΜ)
Eπίσημες Στατιστικές (7 ΠΜ)
Εξάμηνο: 7ο
Οικονομετρία (8 ΠΜ)
Στατιστική Μάθηση (8 ΠΜ)
Βιοστατιστική ΙΙ (7 ΠΜ)
Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ (8 ΠΜ)
Αναλογιστικά ΙΙ (7 ΠΜ)
Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας (7 ΠΜ)
Διπλωματική Εργασία (8 ΠΜ)
Πρακτική Άσκηση (6 - 14 ΠΜ)
Εξάμηνο: 8o
ΕΘΠΣ: : Ποσοτικές Μέθοδοι στα Συνταξιοδοτικά και την Κοινωνική Ασφάλιση (7 ΠΜ)
Μη Παραμετρική Στατιστική (8 ΠΜ)
ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με Αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική (7 ΠΜ)
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων (8 ΠΜ)
Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας (7 ΠΜ)
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική (7 ΠΜ)
Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία (8 ΠΜ)
Διπλωματική Εργασία (8 ΠΜ)
Πρακτική Άσκηση (6 - 14 ΠΜ)
Μεθοδολογία Έρευνας (7 ΠΜ)
ΕΘΣΠ: Θωρία Αποφάσεων (7 ΠΜ)