Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 1ο
Πιθανότητες Ι (7,5 ΠΜ)
Μαθηματικός Λογισμός Ι (7,5 ΠΜ)
Γραμμική Άλγεβρα Ι (7,5 ΠΜ)
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R (7,5 ΠΜ)
Εξάμηνο: 2ο
Πιθανότητες ΙΙ (7,5 ΠΜ)
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (7,5 ΠΜ)
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (7,5 ΠΜ)
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R (7,5 ΠΜ)
Εξάμηνο: 3ο
Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων (8 ΠΜ)
Στοχαστικές Διαδικασίες I (8 ΠΜ)
Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση (7 ΠΜ)
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (7 ΠΜ)
Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (7 ΠΜ)
Στατιστική κατά Bayes (7,5 ΠΜ)
ERASMUS BIP: Μικτή Κινητικότητα για Σπουδές (3-6 Π.Μ.)
Εξάμηνο: 4ο
Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων - επαναληπτικό (8 Π.Μ)
Γραμμικά Μοντέλα (8 ΠΜ)
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (8 ΠΜ)
Δημογραφική Στατιστική (7 ΠΜ)
Δειγματοληψία (7 ΠΜ)
Μαθηματικές Μέθοδοι (7 ΠΜ)
Αναλογιστικά I (7 ΠΜ)
Εξάμηνο: 5ο
Γραμμικά Μοντέλα - επαναληπτικό (8 Π.Μ.)
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (8 ΠΜ)
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (7 ΠΜ)
Θεωρητική Στατιστική (8 ΠΜ)
Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων (8 ΠΜ)
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (7 ΠΜ)
Εξάμηνο: 6ο
Ανάλυση Δεδομένων (8 ΠΜ)
Προσομοίωση (7 ΠΜ)
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (8 ΠΜ)
Βιοστατιστική I (7 ΠΜ)
Θεωρία Πιθανοτήτων (8 ΠΜ)
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική (7 ΠΜ)
Eπίσημες Στατιστικές (7 ΠΜ)
Εξάμηνο: 7ο
Οικονομετρία (8 ΠΜ)
Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης (8 ΠΜ)
Βιοστατιστική ΙΙ (7 ΠΜ)
Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ (8 ΠΜ)
Αναλογιστικά ΙΙ (7 ΠΜ)
Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας (7 ΠΜ)
Διπλωματική Εργασία (8 ΠΜ)
Πρακτική Άσκηση (6 - 14 ΠΜ)
Εξάμηνο: 8o
Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων (Ε.Θ.Σ.Π.): Θεωρία Αποφάσεων (7 Π.Μ.)
Μη Παραμετρική Στατιστική (8 ΠΜ)
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων (8 ΠΜ)
Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας (7 ΠΜ)
Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία (8 ΠΜ)
Διπλωματική Εργασία (8 ΠΜ)
Πρακτική Άσκηση (6 - 14 ΠΜ)
Μεθοδολογία Έρευνας (7 ΠΜ)