Το Τμήμα

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1989, για να παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Στατιστική και τις Πιθανότητες. Στόχος του είναι επίσης να επιτελεί υψηλής ποιότητας έρευνα και στις δύο αυτές επιστημονικές περιοχές.

 Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων της Στατιστικής επιστήμης και των πιθανοτήτων, όπως για παράδειγμα τη Bayesian Στατιστική, την Υπολογιστική στατιστική, τις χρονοσειρές, τη βιοστατιστική, τις στοχαστικές ανελίξεις, τις εφαρμοσμένες πιθανότητες, τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, τη δειγματοληψία, τη θεωρία κατανομών, την αναλογιστική στατιστική, την οικονομετρία, τα χρηματοοικονομικά, τον έλεγχο ποιότητας, τη στοχαστική ανάλυση, τις επίσημες στατιστικές μεταξύ άλλων. Τα αντικείμενα αυτά βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές επιστημονικές περιοχές όπως για παράδειγμα, τη Βιολογία, την Ιατρική, την Οικονομία, τον Αθλητισμό, τις Επιστήμες της Συμπεριφοράς, τη Δημογραφία, την Οικολογία και το Περιβάλλον, τις Επιχειρήσεις κ.α.

Το Τμήμα μας δέχεται περίπου 120 πρωτοετείς φοιτητές το χρόνο, οργανώνει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης και εκπαιδεύει διδακτορικούς φοιτητές. Η μικρή αναλογία φοιτητών-διδασκόντων και το δυναμικό πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζουν το Τμήμα Στατιστικής Οι στόχοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι τέτοιοι ώστε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Τμήμα Στατιστικής, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση:

·    vα κατανοεί τις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, καθώς και τη μαθηματική θεμελίωση της στατιστικής επιστήμης και τη στατιστική σκέψη και συμπερασματολογία,

·    να κατανοεί την αβεβαιότητα και το πώς η Στατιστική μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε καθεστώς  αβεβαιότητας,

·    να σχεδιάζει, να συγκεντρώνει και να αναλύει στατιστικά δεδομένα καθώς και να εξάγει συμπεράσματα από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τους τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν σε καθένα από τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε,

·    να ερμηνεύει και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα μιας στατιστικής ανάλυσης,

·    να αναλύει δεδομένα με τη χρήση στατιστικών πακέτων και άλλων υπολογιστικών εργαλείων,

·    να αποφεύγει την κακή χρήση των στατιστικών εργαλείων καθώς και την λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων,

·    να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητικές υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν υπό μορφή προβλημάτων τα οποία η Στατιστική επιστήμη μπορεί να ερευνήσει,

·    να μελετά επιστημονικές δημοσιεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους και να αξιολογεί την αξιοπιστία των παρατιθέμενων επιχειρημάτων.

Οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις καθώς και να επιλέξουν ενδιαφέροντα μαθήματα  από άλλα Τμήματα του ΟΠΑ.

Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήματος πολλές δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, στον Τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και βέβαια στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση. Πολλοί απόφοιτοί μας συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), χορήγησε στο Τμήμα Στατιστικής την Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ).

Η εν λόγω πιστοποίηση διαπιστώθηκε κατόπιν διενέργειας των σχετικών προβλεπόμενων διαδικασιών συμμόρφωσης του ΠΠΣ του Τμήματος με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό εδώ και το κείμενο πιστοποίησης εδώ.