Συνεργαζόμενες Μονάδες

Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας

Γενικά Στοιχεία

Το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας συνδέεται με το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δομή του και η λειτουργία του περιγράφονται στο Ιδρυτικό του Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 432/24-11-1995, ΦΕΚ 246 Τεύχος Α΄).

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι: 

 • Η ενημέρωση της Ελληνικής κοινωνίας για την αναγκαιότητα της χρήσης στατιστικών μεθόδων για την τεκμηριωμένη και επιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
 • Η ανάπτυξη της Στατιστικής Επιστήμης και της χρήσης στατιστικών και εν γένει ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών στην Ελλάδα.
 • Η συμμετοχή στην ανάπτυξη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Στατιστικής.
 • Η δειγματοληπτική συγκέντρωση στοιχείων και η ανάλυσή τους.
 • Η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και η παροχή στατιστικών συμβουλών σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας.

Στο Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στη Στατιστική, τις Πιθανότητες και τις Ποσοτικές Μεθόδους. Ενδεικτική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι : η συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων, η παροχή στατιστικών συμβουλών, η διεξαγωγή με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου ή κατ’ ανάθεση από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, μελετών και ερευνών, η ασφάλιση και κυρίως η κοινωνική ασφάλιση, η στατιστική στο χώρο της υγείας και η Βιοστατιστική, τα μαθηματικά και στοχαστικά της Χρηματοδότησης, η χρήση της Στατιστικής και η ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων για τη συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων σε τομείς όπου αυτό είναι απαραίτητο όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η νομική επιστήμη, τα οικονομικά, η βιομηχανία, η δικαιοσύνη. Στο Ινστιτούτο μπορούν να εκπονούν μέρος των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος.

Το Ινστιτούτο έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα έργα:

Κέντρο Παροχής Στατιστικών Συμβουλών – Σκοπός και Έργο

Το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης & Έρευνας (Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.) συνεργάζεται με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Στους σκοπούς του Ινστιτούτου περιλαμβάνεται και η λειτουργία Κέντρου Παροχής Στατιστικών Συμβουλών (Statistical Consulting Center). Το κέντρο αυτό παρέχει στατιστικές συμβουλές σε όσους χρησιμοποιούν την Στατιστική ως εργαλείο, χωρίς υποχρεωτικά να έχουν οι ίδιοι την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και την χρησιμοποίηση των κατάλληλων στατιστικών τεχνικών.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που έχει το κέντρο, είναι ο σχεδιασμός μελετών, ο σχεδιασμός δειγματοληπτικών ερευνών, τρόποι εισαγωγής και αξιοποίησης δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία αποτελεσμάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων κτλ. Το κέντρο επίσης, παρέχει συμβουλές για την χρήση των διαφόρων στατιστικών πακέτων (SAS, SPSS, MINITAB, S-PLUS, MATLAB, EVIEWS κτλ) (στο τέλος του παρόντος παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά πεδία στα οποία παρέχονται συμβουλές από το Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.)

Οι συμβουλές παρέχονται από τους ερευνητές του Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ., που είναι όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και από συνεργαζόμενους υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα βιογραφικά των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής, που είναι και ερευνητές του Ινστιτούτου, βρίσκονται στους συνδέσμους el/stat_dep (ελληνικά) και en/stat_dep (English).

Μετά την παραλαβή σχετικής αίτησης, το αίτημα παραδίδεται σε έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, ο οποίος επικοινωνεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών με τον ενδιαφερόμενο ώστε να καθορισθεί μία αρχική συνάντηση.

Στην αρχική συνάντηση διαμορφώνεται μια εικόνα της έρευνας και αποφασίζεται μία γενική προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί για την επίλυση των προβλημάτων που θέτει ο ενδιαφερόμενος. Συνεπώς, ο ενδιαφερόμενος και ο σύμβουλος του συνεργάζονται στενά για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι συμβουλές επί στατιστικών προβλημάτων είναι πιο αποτελεσματικές όταν ο σύμβουλος εμπλακεί σε μια στατιστική εργασία από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού της. Για τον λόγο αυτό, πρώτη προτεραιότητα δίνεται σε αιτούντες που ζητούν βοήθεια στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού της εργασίας τους.

Σημειώνεται ότι, για ενδιαφερόμενους εκτός Αθηνών και όχι μόνον, προσφέρεται η δυνατότητα διενέργειας της προσωπικής επικοινωνίας μέσω Skype.

Οι υπηρεσίες απλής συμβουλευτικής παρέχονται δωρεάν στα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές του Ο.Π.Α, καθώς και των υπολοίπων ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εφόσον η εργασία τους δεν χρηματοδοτείται από κάποια πηγή. Το κόστος της παροχής συμβουλών για όσους δεν ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα ή για όσους οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το είδος και το εύρος της εργασίας καθώς και από το στάδιο εμπλοκής του συμβούλου σε αυτή. Μετά την αρχική συνάντηση, ο ενδιαφερόμενος σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών ενημερώνεται αναλυτικά για το κόστος που θα κληθεί να καταβάλει και για τον τρόπο και τους όρους πληρωμής.

Ενδεικτικά θεματικά πεδία συμβουλευτικών υπηρεσιών του κέντρου παροχής συμβουλών του Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.:

 • Οργάνωση και ανάλυση δειγματοληπτικών ερευνών
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Δημιουργία & ανάλυση ερωτηματολογίων
 • Big Data
 • Industrial Statistics
 • Statistical Process Control
 • Πολυμεταβλητές τεχνικές (factor, clustering, data mining approaches κτλ)
 • Προσομοιώσεις
 • Κοινωνική έρευνα
 • Δημογραφικές αναλύσεις
 • Βιοϊατρικά – φαρμακευτικά δεδομένα
 • Προβλέψεις οικονομικών ή χρηματοοικονομικών σειρών
 • Κατασκευή χαρτοφυλακίων
 • Χρονολογικές Σειρές
 • Οικονομετρία
 • Μέθοδοι βελτιστοποίησης
 • Στατιστικά ζητήματα στην ιατρική, βιολογία, ψυχομετρία, ψυχολογία κτλ.
 • Βιοστατιστική (σχεδιασμός, παρακολούθηση, ανάλυση κλινικών δοκιμών)
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων, συμπερασματολογία
 • Συγγραφή δημοσιεύσεων
 • Επίσημες Στατιστικές
 • Οικονομετρικοί δείκτες
 • Δείκτες ικανότητας διαδικασιών
 • Επιλογή & αξιολόγηση μοντέλων πρόβλεψης
 • Έλεγχος ποιότητας
 • Ανάλυση επιβίωσης

Η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας βρίσκεται στο: http://www.stat-institute.eu/.