Πρακτική Άσκηση

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ»

Το Τμήμα Στατιστικής από την ίδρυσή του το 1989 έχει καθιερώσει την «Πρακτική Άσκηση» στο πρόγραμμα σπουδών του. Ήταν το πρώτο Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που, πολλά χρόνια πριν από τα άλλα τμήματα, υιοθέτησε το θεσμό αυτό.

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ, είτε με άλλους πόρους).

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται στον ιστότοπο: https://www.aueb.gr/internship

Στόχοι Προγράμματος

Ο κύριος σκοπός της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος είναι η απόκτηση από μέρους των φοιτητών επαγγελματικής εμπειρίας και η κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης της Στατιστικής στη λήψη αποφάσεων από μέρους των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να κάνουν πρακτική εφαρμογή αυτών σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Η έκθεση των φοιτητών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες συντελεί στην καλύτερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού μετάδοσης της πληροφορίας μεταξύ του Τμήματος Στατιστικής και της παραγωγής, σχετικά με τις ανάγκες σε Στατιστική και τις δυνατότητες κάλυψής της αλλά και τις προοπτικές που η Στατιστική μπορεί να προσφέρει. Μέσω του καναλιού αυτού, το Τμήμα Στατιστικής αντλεί σημαντική ενημέρωση προς όφελος της συνεχούς προσαρμογής του προγράμματος σπουδών του Τμήματος στις ανάγκες της αγοράς.

Η Στατιστική Επιστήμη είναι από τη φύση της εφαρμοσμένη. Η ανάπτυξη της Στατιστικής έγινε μέσα από πρακτικά προβλήματα και είναι αναγκαίο για τους φοιτητές μας να δουν τη χρήση της Στατιστικής στους χώρους εργασίας. Είναι επίσης αναγκαίο να δουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, πώς η χρήση της Στατιστικής θα τους βοηθήσει στην ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων. Έτσι, ενημερώνεται η αγορά εργασίας για την ωφέλεια που μπορεί να έχει από την αξιοποίηση επιστημόνων εκπαιδευμένων στη Στατιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί φοιτητές μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης έχουν βρει εργασία στο φορέα όπου αυτή πραγματοποιήθηκε.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές/τριες όπου έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών τους (3ο έτος), να έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους, και να συμμετάσχουν σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου 5 Πρακτικής Άσκησης. 

Στο Τμήμα Στατιστικής το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης

Λόγω περιορισμένων κονδυλίων ΕΣΠΑ υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και η επιλογή των φοιτητών, που πληρούν τους όρους συμμετοχής που έχει θέσει το Τμήμα. Συγκεκριμένα, κατά την επιλογή των φοιτητών θα γίνεται αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων για Πρακτική Άσκηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που αναφέρονται στον κανονισμό πρακτικής άσκησης του τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ.

Η ενημερωτική συνάντηση απευθύνεται σε όσους φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον και στοχεύει στο να ενημερώσει τους φοιτητές για τη διαδικασία αλλά και για το σκοπό της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και για το τι θα πρέπει να προσέχουν στις συνεντεύξεις. Σε αυτή τη συνάντηση συμμετέχει και ενημερώνει τους φοιτητές ο υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης, καθ. Δημήτριος Καρλής, για το ακαδημαϊκό κομμάτι και η υπεύθυνη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης, κα Αγγελική Παναγιωτίδου, για τη διοικητική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ανάλογα με το αντικείμενο και τη διάρκειά της, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 πιστωτικές μονάδες, εφόσον ο φοιτητής ολοκληρώνοντας την Πρακτική Άσκηση εκπονήσει εργασία/γραπτή έκθεση σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή του. Η εργασία κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης.

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος του Τμήματος Στατιστικής που θα τον εποπτεύσει καθώς και την έγκριση του Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο πληροφοριακό σύστημα του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (www.dasta-is.aueb.gr).

Ο φοιτητής που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση, ασκείται στον ρόλο που η αγορά εργασίας κατ’ εξοχήν περιμένει από έναν Στατιστικό: το ρόλο του εμπειρογνώμονα Στατιστικού, ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα των διαφόρων τομέων εργασίας. Είναι Άσκηση στη συλλογή και μεθοδολογική ανάλυση στοιχείων σχετιζομένων με τα ειδικά προβλήματα συγκεκριμένων χώρων της αγοράς εργασίας, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στην πραγματοποίηση προβλέψεων και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η εποπτεία της διεξαγωγής της άσκησης του φοιτητή από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του Τμήματος αφορά τόσο το σχεδιασμό της σχετικής δειγματοληπτικής έρευνας και της μεθοδολογικής αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και τη σχετική συμπερασματολογία και τη διατύπωση προτάσεων για τη λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένες ενέργειες.

Η απόδοση του φοιτητή στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και στις εν γένει ακαδημαϊκές δραστηριότητες είναι σημαντική στην τελική επιλογή του για Πρακτική Άσκηση, γιατί αποτελεί ένδειξη του πόσο καλά καταρτισμένος είναι ο συγκεκριμένος φοιτητής. Φυσικά, ουσιαστικής σημασίας στην τελική επιλογή και τοποθέτηση είναι και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του φοιτητή. Η επιλογή του φορέα γίνεται μετά από συζήτηση με το φοιτητή, έτσι ώστε, η Πρακτική Άσκηση να έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά του.

Η βαθμολογία της Πρακτικής Άσκησης αποφασίζεται από τον υπεύθυνο Συντονιστή του Τμήματος μετά από εισήγηση του επιβλέψαντος μέλους ΔΕΠ. Ο ασκηθείς φοιτητής υποβάλλει εργασία όπου θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόβλημα και την μεθοδολογία  που ακολουθήσε για την ανάλυση των σχετικών στοιχείων. Αντίγραφο της εργασίας αυτής τηρείται στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομένων του Τμήματος.

Σημειώνεται ότι, όταν η χρηματοδότηση προέρχεται από κονδύλια ΕΣΠΑ, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων φοιτητών, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων και επικύρωσης τελικών αποτελεσμάτων, αποτελούμενη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου και δύο μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Αγγελική Παναγιωτίδου, MSc

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελπίδος 13, 104 34, (3ος όροφος), Τηλ.: 210 8203 825

E-mail: apan@aueb.gr

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Στατιστικής

δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00 – 15:00