Πρακτική Άσκηση

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ»

Το Τμήμα Στατιστικής από την ίδρυσή του το 1989 έχει καθιερώσει την «Πρακτική Άσκηση» στο πρόγραμμα σπουδών του. Ήταν το πρώτο Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που, πολλά χρόνια πριν από τα άλλα τμήματα, υιοθέτησε το θεσμό αυτό.

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ, είτε με άλλους πόρους). Η πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα ελεύθερης επιλογής με κωδικό μαθήματος 6801 και λαμβάνει 6-14 ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες συμμετέχουν στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου. Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν την Πρακτική Άσκηση στο εξάμηνο που αυτή προσφέρεται και υλοποιείται.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται στον ιστότοπο: https://www.aueb.gr/internship

Στόχοι Προγράμματος

Ο κύριος σκοπός της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος είναι η απόκτηση από μέρους των φοιτητών επαγγελματικής εμπειρίας και η κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης της Στατιστικής στη λήψη αποφάσεων από μέρους των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να κάνουν πρακτική εφαρμογή αυτών σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Η έκθεση των φοιτητών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες συντελεί στην καλύτερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού μετάδοσης της πληροφορίας μεταξύ του Τμήματος Στατιστικής και της παραγωγής, σχετικά με τις ανάγκες σε Στατιστική και τις δυνατότητες κάλυψής της αλλά και τις προοπτικές που η Στατιστική μπορεί να προσφέρει. Μέσω του καναλιού αυτού, το Τμήμα Στατιστικής αντλεί σημαντική ενημέρωση προς όφελος της συνεχούς προσαρμογής του προγράμματος σπουδών του Τμήματος στις ανάγκες της αγοράς.

Η Στατιστική Επιστήμη είναι από τη φύση της εφαρμοσμένη. Η ανάπτυξη της Στατιστικής έγινε μέσα από πρακτικά προβλήματα και είναι αναγκαίο για τους φοιτητές μας να δουν τη χρήση της Στατιστικής στους χώρους εργασίας. Είναι επίσης αναγκαίο να δουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, πώς η χρήση της Στατιστικής θα τους βοηθήσει στην ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων. Έτσι, ενημερώνεται η αγορά εργασίας για την ωφέλεια που μπορεί να έχει από την αξιοποίηση επιστημόνων εκπαιδευμένων στη Στατιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί φοιτητές μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης έχουν βρει εργασία στο φορέα όπου αυτή πραγματοποιήθηκε.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών τους (3ο έτος), έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους, και έχουν συμμετάσχει σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης. [Οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μαθήματα ανά έτος σπουδών) είναι κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης].

Στην περίπτωση όπου οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών (π.χ στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση και μη διάκριση των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφαρμόζονται επιπλέον τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών τα οποία είναι κοινά για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Κριτήρια Αξιολόγησης: Αφού ελεγχθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις ακαδημαϊκής προόδου και αποκλειστούν οι υποψηφιότητες που δεν τις πληρούν (εφαρμογή κριτηρίου αποκλεισμού), εκκινεί η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία βασίζεται στα κάτωθι κριτήρια, το καθένα από τα οποία μοριοδοτείται σε κλίμακα 0 -100:

 1. Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς οι φοιτητές μέχρι την προηγούμενη εξεταστική από την αίτησή τους. Ο μέσος όρος  πολλαπλασιάζεται με 10. Το κριτήριο αυτό έχει βαρύτητα 80%.
 2. Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής/φοιτήτρια από τα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς, σε σχέση με το ελάχιστο πλήθος μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Το κριτήριο αυτό έχει βαρύτητα 10%.
 3. Το έτος σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας. Για το 3ο ή 4ο έτος σπουδών λαμβάνει 100 μόρια και για κάθε έτος μετά το 4ο, χάνει 10 μόρια. Το κριτήριο αυτό έχει βαρύτητα 10%.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων, στο όριο των επιλεγέντων ατόμων, θα επιλεγεί ο/η φοιτητής/τρια με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση.

Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης συμμετοχής φοιτητή/τριας που πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση δίνεται στον πρώτο/τη επιλαχόντα/ούσα βάσει της ανακοινωθείσας σειράς κατάταξης. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης αίτησης συμμετοχής φοιτητή/τριας που πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και εάν ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα έχει ήδη τοποθετηθεί μέσω του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, θα επιλέγεται ο αμέσως επόμενος επιλαχών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, το ποσό χρηματοδότησης μεταφέρεται στο επόμενο εξάμηνο.

Ειδικά για φοιτητές/τριες που ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ (σύμφωνα με σχετική πιστοποίηση από Κε.Π.Α.) ισχύει η παρ. 12 του Εσωτερικού Κανονισμού Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης.

Αιτήσεις φοιτητών/τριών – Ενστάσεις

 1. Στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης, δημοσιεύεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων φοιτητών/τριών για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για κάθε περίοδο, σε συνεννόηση με τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο.
 2. Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες αναρτώνται στις ανακοινώσεις του ιστότοπου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης και στους επιμέρους ιστότοπους των Τμημάτων. Η ελάχιστη διάρκεια υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
 3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (βάσει απόφασης Συνέλευσης του Τμήματος) και τα αποτελέσματα (προσωρινά και οριστικά) ανακοινώνονται στον κεντρικό ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης και στον ιστότοπο του Τμήματος.
 4. Με την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες  έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στην γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση που έχει ορίσει το Τμήμα.
 5. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, την εξέταση των ενστάσεων και την επικύρωση των οριστικών αποτελεσμάτων, από την αρμόδια Επιτροπή του Τμήματος Στατιστικής, ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων με τη σειρά κατάταξης των υποψήφιων και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται αποδεκτές στο Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης.
 6. Η επικύρωση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων με τη σειρά κατάταξης των υποψήφιων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής.
 7. Οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία της αίτησής τους (αποδοχή ή απόρριψη).

Επιλογή Φορέα Υποδοχής

 1. Μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ, το οποίο είναι σε διασύνδεση με το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εκδηλώνουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους στις διαθέσιμες θέσεις των φορέων απασχόλησης που επιθυμούν.
 2. Μετά τη διενέργεια συνεντεύξεων, οι φοιτητές/τριες επιλέγουν το φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης για τη διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών και εγγράφων έναρξης της Πρακτικής Άσκησης.
 3. Κάθε θέση Πρακτικής Άσκησης που αφορά προπτυχιακούς φοιτητές/τριες δημοσιεύεται και καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε Φορέα Υλοποίησης συγγενικού προσώπου (Γ’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας, όπως και συζυγική σχέση, με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης). Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Γ’ βαθμού και άνω, όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον Φορέα Υλοποίησης, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επιβλέπων εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες πλήρους απασχόλησης ή έξι (6) μήνες μερικής απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση αντιστοιχεί σε 40 ώρες εβδομαδιαίως και η μερική απασχόληση σε 20 ώρες εβδομαδιαίως). Εφόσον το πλήρες ωράριο των εργαζομένων του Φορέα Απασχόλησης είναι διαφορετικό από το 8ωρο, αυτό μπορεί να προσαρμόζεται. Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα δύναται να υλοποιείται κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων (χειμερινό και εαρινό) καθώς και την καλοκαιρινή περίοδο.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης δηλώνεται υποχρεωτικά στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τον Φορέα Υποδοχής βάσει του υπογεγραμμένου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης. Ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται να αποστείλει το υποβεβλημένο έντυπο Ε3.5 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης, τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης του εκάστοτε φοιτητή/τριας.

Εσωτερικός Κανονισμός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Στατιστικής

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Ελευθερία Νυφλή, Μαρία Κανέλλα και Αντώνιος Ρούσσος

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελπίδος 13, 104 34, (3ος όροφος), Τηλ.: 210-8203815, 813 και 806

E-mail: internship@aueb.gr

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Στατιστικής δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00 – 15:00