Διπλωματική Εργασία

Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του τμήματος, που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών και πάνω, να εκπονούν Διπλωματική Εργασία σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα Στατιστικής.  Ο παρών οδηγός έχει στόχο να καθορίσει τη διαδικασία ανάθεσης, εκτέλεσης και αξιολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας διασφαλίζοντας έτσι το επίπεδο σπουδών και την αξιοπιστία του Τμήματος.

Γενικοί όροι δήλωσης

 • Για να δηλώσει κάποιος φοιτητής τη Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να έχει περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να έχει μέσο όρο βαθμολογίας (τουλάχιστον) 7 (επτά) σε αυτά.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωσή της πιστώνεται με 8 Π.Μ.
 • Εκπονείται υπό την εποπτεία ενός καθηγητή Στατιστικής.
 • Η διπλωματική εργασία δηλώνεται από το 70 εξάμηνο σπουδών και πάνω, ηλεκτρονικά κατά την περίοδο δήλωσης μαθημάτων.
 • Ο φοιτητής συμπληρώνει και καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος, το έντυπο «Υποβολή Πρότασης για Διπλωματική Εργασία» στο οποίο ορίζεται το θέμα της εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής και η περίληψη του θέματος.

Τα μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή βρίσκονται στην καταληκτική βαθμίδα, δύνανται να συμμετέχουν στην επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών, εφόσον υπάρχει υποστήριξη από καθηγητή του Τμήματος.

Διαδικασία Ανάθεσης

Οι καθηγητές του Τμήματος δηλώνουν τις προτάσεις τους για Διπλωματικές Εργασίες που μπορούν να επιβλέψουν με τον προσφορότερο τρόπο, λχ μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος, των εργαστηρίων ή του προφίλ τους ενημερώνοντας και τη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές για πληρέστερη ενημέρωσή τους επί των διαθέσιμων θεμάτων. Η Συνέλευση του Τμήματος θα ενημερώνεται για την ανάθεση της Διπλωματικής εργασίας και θα ορίζει Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή μετά από εισήγηση του καθηγητή που θα επιβλέψει τη Διπλωματική Εργασία και ο οποίος θα προεδρεύει της Επιτροπής.

Διαδικασία Πραγματοποίησης

Η εκτέλεση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται βάσει της Πρότασης Διπλωματικής Εργασίας που έχει γίνει αποδεκτή. Η πρόοδος των εργασιών παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεργασία που θα έχει ο φοιτητής με τον επιβλέποντα καθηγητή.

Διαδικασία Συγγραφής

Η διπλωματική εργασία πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα εξής:

 • Πλήρης Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
 • Περιγραφή της Διαδικασίας και Μεθοδολογίας
 • Περιγραφή της Υπολογιστικής Διαδικασίας και Μεθοδολογίας
 • Παρουσίαση και Συζήτηση των Αποτελεσμάτων
 • Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική εργασία
 • Στη Διπλωματική εργασία θα περιέχονται επίσης όλα εκείνα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα σε μορφή παραρτημάτων, όπως π.χ. πίνακες, κ.λπ.
 • Επίσης, θα περιλαμβάνει περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά, για λόγους τεκμηρίωσης.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας εδώ

Διαδικασία Παρουσίασης

Ο φοιτητής παραδίδει ηλεκτρονικό αντίγραφο της εργασίας του στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και στη γραμματεία του Τμήματος, τουλάχιστον (7) ημέρες πριν την παρουσίαση της εργασίας.

Η εργασία παρουσιάζεται σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα μέσα ή λίγο πριν την αντίστοιχη εξεταστική περίοδο.

Για να ορισθεί η ημερομηνία εξέτασης πρέπει ο φοιτητής να έρθει σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή του και τη Γραμματεία του Τμήματος. Την παρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στο τέλος της παρουσίασης ο φοιτητής απαντά πρώτα σε ερωτήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής και κατόπιν του ακροατηρίου. Η χρονική διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 λεπτά, ενώ διατίθενται 15 λεπτά για τις ερωτήσεις.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Μετά τη λήξη της παρουσίασης της Διπλωματικής εργασίας και αφού ο φοιτητής απαντήσει στις υποβληθείσες ερωτήσεις, συνέρχεται η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή και μετά από εξέταση όλων των στοιχείων προβαίνει στην αξιολόγηση της εργασίας και την τελική της βαθμολόγηση. Η Επιτροπή στη συνέχεια συμπληρώνει το αντίστοιχο πρακτικό, το οποίο και καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας του Τμήματος, στην εξεταστική περίοδο που αυτή παρουσιάζεται.

Κατάθεση Διπλωματικής Εργασίας

Ο φοιτητής καταθέτει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή τη Διπλωματική του Εργασία, στη Γραμματεία του Τμήματος, ενσωματώνοντας σε αυτή τις διορθώσεις/ παρατηρήσεις που πιθανόν προκύψουν μετά την παρουσίαση της εργασίας.

Μπορείτε να δείτε μια λίστα των διπλωματικών εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών εδώ.