Οδηγίες Παράδοσης Διπλωματικής Μεταπτυχιακού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Η διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) υποβάλλεται αρχικά στον επιβλέποντα (ηλεκτρονικά).

Μετά από έγκριση του επιβλέποντα, η Δ.Ε. υποβάλλεται (ηλεκτρονικά) στα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, ορίζεται παρουσίαση της Δ.Ε. ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, υποβάλλεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών το πρακτικό παρουσίασης υπογεγραμμένο από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.

Έπειτα, πρέπει να υποβληθεί το ηλεκτρονικό αρχείο της Δ.Ε. στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

-------------------------------------------------------

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η διπλωματική εργασία, στη τελική της μορφή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης, στο σύνδεσμο http://www.pyxida.aueb.gr

Σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η αυτοαρχειοθέτηση των εργασιών, μπορείτε να διαβάσετε τους σχετικούς οδηγούς, από την αρχική σελίδα της ΠΥΞΙΔΑΣ http://www.pyxida.aueb.gr επιλέγοντας από το μενού Οδηγοίà Οδηγίες κατάθεσης εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της διπλωματικής σας εργασίας στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης, θα λάβετε μια ηλεκτρονική έγκριση από τη βιβλιοθήκη την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσετε στη Γραμματεία, προκειμένου να προχωρήσει στη έκδοση του πτυχίου σας.

-------------------------------------------------------

Τέλος, προσκομίζετε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών τα εξής:

  • Την εργασία σε ηλεκτρονική μορφή, κατά προτίμηση σε μορφή pdf. (e-mail)
  • Τη γενική αίτηση πτυχίου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή.
  • Φοιτητική ταυτότητα/πάσο εφόσον έχει χορηγηθεί (επιστροφή).