Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας - ΜΔΣ στην Στατιστική

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

 1. Η εργασία γράφεται στα Αγγλικά.
 2. Για τη μορφή του κειμένου πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:
 • Το κείμενο να είναι γραμμένο με τύπο γραμματοσειράς Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12, σε 1.5 space όσον αφορά την απόσταση των γραμμών και (expanded 0.5) όσο αφορά την απόσταση των χαρακτήρων. Επίσης το κείμενο πρέπει να είναι στοιχισμένο (justified).
 • Η εκτύπωση του κειμένου γίνεται μπρος-πίσω από τα περιεχόμενα και μετά (σε μορφή βιβλίου).
 • Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε νέα μονή-δεξιά σελίδα ενώ η προηγούμενή της αριθμείται έστω και αν είναι λευκή. Κάθε ενότητα δεν είναι απαραίτητο να ξεκινά σε νέα σελίδα. Πρέπει δηλαδή να αποφεύγεται να μένει μεγάλο μέρος της σελίδας κενό.
 • Το 1ο Κεφάλαιο αποτελεί πάντα η Εισαγωγή (Introduction) της Εργασίας.
 • Κάθε Κατάλογος (TABLE OF CONTENTS - LIST OF TABLES - LIST OF FIGURES) αρχίζει σε δεξιά σελίδα, ενώ η προηγούμενή της αριθμείται έστω και αν είναι λευκή.
 • Τα References γράφονται με την μορφή που ακολουθεί και μπαίνουν μετά από τα Appendices εάν υπάρχουν.

Cox, D.R. and Hinkley, D.V. (1974). Theoretical Statistics. Chapman and Hall, London

Tsiatis, A.A. (1982). Repeated significance testing for a general class of statistics used in censored survival analysis, Journal of the American Statistical Association, 77, 855-861

Tsiatis, A.A. and Kim, K. (1993). Group Sequential Methods for Survival Analysis, Short Course, Joint Statistical Meeting, Boston, Massachusetts

Wang, S.K. and Tsiatis, A.A. (1987). Approximately optimal one-parameter boundaries for group sequential tests, Biometrics, 43, 193-199

 • Οι αρχικές σελίδες έχουν την ακόλουθη σειρά:

Αγγλικό εξώφυλλο, Ελληνικό Εξώφυλλο, Dedication (προαιρετικά), Acknowledgements, Vita, Αγγλικό Abstract, Ελληνικό Abstract (Περίληψη), Table of Contents (Περιεχόμενα), List of Tables (Λίστα Πινάκων), List of Plots (Λίστα Σχημάτων).

 1. Για την αρίθμηση των σελίδων πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:
 • Οι σελίδες αριθμούνται στο κέντρο του κάτω μέρους.
 • Στα περιεχόμενα υπάρχει αρίθμηση που ξεκινά από το Acknowledgements (κεφαλαίοι λατινικοί χαρακτήρες). Αριθμούνται και οι λευκές σελίδες.
 • Η αρίθμηση των σελίδων του κύριου μέρους της εργασίας ξεκινά από το Introduction με τον αριθμό 1. Σε περίπτωση που υπάρχουν Appendices αυτά μπαίνουν στο τέλος και δεν αριθμούνται ξεχωριστά.
 • Η Εισαγωγή - Introduction είναι τυπωμένη σε δεξιά μονή σελίδα και η προηγούμενη αριστερή σελίδα είναι αριθμημένη με το τελευταίο λατινικό ζυγό χαρακτήρα. Επίσης, η τελευταία σελίδα της διατριβής πρέπει να είναι λευκή. Σε περίπτωση που η μορφή του κειμένου δεν βοηθά σ’ αυτό, προστίθεται μια λευκή σελίδα.