Κύκλοι Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 το Τμήμα Στατιστικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής εισάγει κύκλους μαθημάτων οι οποίοι απαρτίζονται από επιλεγμένα μαθήματα των δύο τμημάτων τα οποία είναι σχετικά με συγκεκριμένα αντικείμενα. Τα αντικείμενα των κύκλων είναι:

  • Κύκλος Επιστήμης Δεδομένων
  • Κύκλος Επιχειρησιακής Έρευνας
  • Κύκλος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τα μαθήματα κάθε κύκλου παρέχουν στους φοιτητές ευελιξία στην απόκτηση επιπλέον γνώσης στο αντικείμενό τους.

Ολοκλήρωση κύκλου: Για να ολοκληρώσει κάποιος φοιτητής έναν κύκλο, πρέπει να πάρει τουλάχιστον 5 μαθήματα του κύκλου (που δεν έχει πάρει σε άλλους κύκλους), εκ των οποίων τουλάχιστον 2 μαθήματα να είναι από το Τμήμα Πληροφορικής ή το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Μη υποχρεωτικότητα: Οι κύκλοι δεν είναι υποχρεωτικοί και οι φοιτητές μπορούν να πάρουν μαθήματα από όλους τους κύκλους χωρίς περιορισμό. Εφόσον, ένας φοιτητής ολοκληρώσει έναν κύκλο, αυτός αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Οι τίτλοι των μαθημάτων και η κατανομή τους σε κύκλους φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κωδ

Μάθημα

Κύκλος Επιστήμης Δεδομένων

Κύκλος Επιχειρησιακής Έρευνας

Κύκλος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Εξάμηνο

ΠΜ

6023

Γραμμικά Μοντέλα (ΣΤΑΤ)

P

4ο

8

6005

Ανάλυση Δεδομένων (ΣΤΑΤ)

P

6ο

8

6136

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (ΣΤΑΤ)

P

6ο

8

3531

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΠΛΗΡ)

P

5ο

7

3745

Μηχανική Μάθηση (ΠΛΗΡ)

P

7ο

6

3743

Εξόρυξη Γνώσης (ΠΛΗΡ) (παλαιός τίτλος: ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ)

P

8ο

6

3436

Βάσεις Δεδομένων (ΠΛΗΡ ή ΔΕΤ)

P

4ο

8

6127

Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης (ΣΤΑΤ)

P

7ο

8

3644

Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών (ΠΛΗΡ)

P

8ο

6

6126

Στοχαστικές Διαδικασίες Ι (ΣΤΑΤ)

P

P

3ο

8

6153

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (ΣΤΑΤ)

P

P

6ο

7

6057

Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ (ΣΤΑΤ)

P

P

7ο

8

6123

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (ΣΤΑΤ)

P

4ο

7

6145

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (ΣΤΑΤ)

P

4ο

8

6125

Προσομοίωση (ΣΤΑΤ)

P

6ο

7

3432

Αλγόριθμοι (ΠΛΗΡ)

P

4ο

7

3713

Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων (ΠΛΗΡ)

P

8ο

6

3632

Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (ΠΛΗΡ)

P

7ο

6

8116

Μαθηματικός Προγραμματισμός (ΔΕΤ)

P

4ο

6

8143

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (ΔΕΤ)

P

P

7ο

6

6124

Πιθανότητες ΙΙ (ΣΤΑΤ)

P

2ο

7,5

6082

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΣΤΑΤ)

P

2ο

7,5

6133

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση (ΣΤΑΤ)

P

3ο

7

6143

Μαθηματικές Μέθοδοι (ΣΤΑΤ)

P

4ο

7

6116

Θεωρία Πιθανοτήτων (ΣΤΑΤ)

P

6ο

8

6115

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική (ΣΤΑΤ)

P

6ο

7

6256

ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με Αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική (ΣΤΑΤ)

P

8ο

7

3117

Διακριτά Μαθηματικά (ΠΛΗΡ)

P

1ο

6

3513

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (παλαιός τίτλος: Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση) (ΠΛΗΡ)

P

8ο

6

3612

Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (ΠΛΗΡ)

P

8ο

6

3814

Θεωρία Πληροφορίας (ΠΛΗΡ)

P

8ο

6

ο εξάμηνο διδασκαλίας και οι ΠΜ των μαθημάτων των άλλων Τμημάτων αλλά και του Τμήματος Στατιστικής, ενδέχεται να τροποποιούνται μετά από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου διοίκησης.

ΚΟΙΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΠΛΗΡ)

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (ΣΤΑΤ) ή Αλγόριθμοι (ΠΛΗΡ)

Μηχανική Μάθηση (ΠΛΗΡ)

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (ΣΤΑΤ) ή Τεχνητή Νοημοσύνη (ΠΛΗΡ)

Εξόρυξη γνώσης (ΠΛΗΡ)

(παλαιός τίτλος: Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό)

Βάσεις Δεδομένων (ΠΛΗΡ) ή Τεχνητή Νοημοσύνη (ΠΛΗΡ)

Βάσεις Δεδομένων (ΠΛΗΡ ή  ΔΕΤ)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R (ΣΤΑΤ) ή Προγραμματισμός Υπολογιστών με JAVA (ΠΛΗΡ)

Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης (ΣΤΑΤ)

--------

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (ΣΤΑΤ)

--------

Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών (ΠΛΗΡ)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R (ΣΤΑΤ) ή Προγραμματισμός Υπολογιστών με JAVA (ΠΛΗΡ)

Γραμμικά Μοντέλα (ΣΤΑΤ)

Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων (ΣΤΑΤ)

Ανάλυση Δεδομένων (ΣΤΑΤ)

Γραμμικά Μοντέλα (ΣΤΑΤ)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αλγόριθμοι (ΠΛΗΡ)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R (ΣΤΑΤ)

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (ΣΤΑΤ)

-----

Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων (ΠΛΗΡ)

Μαθηματικός Λογισμός Ι (ΣΤΑΤ), και

Πιθανότητες Ι (ΣΤΑΤ) ή Πιθανότητες ΙΙ (ΣΤΑΤ)

Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ (ΣΤΑΤ)

-----

Προσομοίωση (ΣΤΑΤ)

-----

Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (ΠΛΗΡ)

Δομές Δεδομένων (ΠΛΗΡ)

ή Αλγόριθμοι (ΠΛΗΡ)

Μαθηματικός Προγραμματισμός (ΔΕΤ )

-----

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (ΣΤΑΤ)

-----

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (ΔΕΤ)

-----

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (ΣΤΑΤ)

-----

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διακριτά Μαθηματικά (ΠΛΗΡ)

-----

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική (ΣΤΑΤ)

-----

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (ΣΤΑΤ)

-----

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση (ΣΤΑΤ)

------

Μαθηματικές Μέθοδοι (ΣΤΑΤ)

-----

Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ (ΣΤΑΤ)

-----

Ε.Θ.Σ.Π.: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με Αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική (ΣΤΑΤ)

-----

Θεωρία Πιθανοτήτων (ΣΤΑΤ)

-----

Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (ΠΛΗΡ)

Διακριτά Μαθηματικά  (ΠΛΗΡ)

Θεωρία Πληροφορίας (ΠΛΗΡ)

Πιθανότητες Ι (ΣΤΑΤ) ή Πιθανότητες ΙΙ (ΣΤΑΤ)

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (ΔΕΤ)

-----

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

(παλαιός τίτλος: Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση) (ΠΛΗΡ)

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ (ΣΤΑΤ)

Και Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΠΛΗΡ) ή Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική