ERASMUS+ Blended Intensive Program (BIP)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAM (BIP)

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Το Τμήμα Στατιστικής του Ο.Π.Α., από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 συμμετέχει στο Πρόγραμμα Blended Mobility for Studies του Erasmus+. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα σύντομο και εντατικό το οποίο χρησιμοποιεί καινοτόμους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής παρουσίας (φυσική κινητικότητα) στο Ίδρυμα υποδοχής και της διαδικτυακής συνεργασίας (εικονική) στη συνέχεια.

Ομάδες φοιτητών/τριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από τουλάχιστον τρία ΑΕΙ από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα short, εντατικό πρόγραμμα μικτής μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης για φοιτητές/τριες. Κατά τη διάρκεια αυτών των εντατικών μικτών προγραμμάτων, ομάδες φοιτητών/τριών θα έχουν μια βραχυπρόθεσμη φυσική κινητικότητα στο εξωτερικό (7 ημερών) σε συνδυασμό με διαδικτυακή συνεργασία μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, για ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εκτέλεση ομαδικής εργασίας.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Στατιστικής, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το

Blended Intensive Program (BIP) με τίτλο

Methods for Fintech and Artificial Intelligence in Finance”,

το οποίο θα διεξαχθεί στο Universita degli Studi di Napoli Federico II, Italy,

μέχρι και τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, έξι (6) προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α., θα επιλεγούν για να επισκεφθούν δια ζώσης (short visit) το Πανεπιστήμιο της Νάπολη (Universita degli Studi di Napoli Federico II, Italy), το Σεπτέμβριο 2024 για επτά (7) ημέρες (4-10 Σεπτεμβρίου 2024). Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο link: https://www.labstat.it/bip24/ του Τμήματος Υποδοχής.

Ο στόχος του BIP είναι να δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό μάθημα για προχωρημένα θέματα στον τομέα της στατιστικής και των πιθανοτήτων, με εφαρμογές στον τομέα της  χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε βασικά θέματα που περιλαμβάνονται στους  Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αναπτύξουν αναλύσεις για χρηματοοικονομικά μέσα χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές. Ξεκινώντας από τη θεωρητική ανάλυση των τεχνικο-εννοιολογικών καθοριστικών παραγόντων και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της ΤΝ, θα μελετηθούν μοντέλα και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μελετών πεδίου καθώς και της εμπειρικής γνώσης που αποκτήθηκε στην υιοθέτηση μοντέλων του είδους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων για τη δημιουργία, τη διαχείριση και την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων του χρηματοπιστωτικού τομέα και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης επί των σύγχρονων  ζητημάτων στο τοπίο της Fintech. Στο πρόγραμμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί ένα σύνολο εργαλείων προγραμματισμού το οποίο θα διευκολύνει την εφαρμογή μοντέλων και θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αναλύσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες θα αποδοθούν τρεις (3) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και θα αναγραφεί στην αναλυτική βαθμολογία τους το μάθημα ελεύθερης επιλογής με τίτλο «BLENDED MOBILITY FOR STUDIES» με αναγνώριση και των 3 ECTS και χαρακτηρισμό (όχι βαθμολογία).

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι οι φοιτητές/τριες πρώτου κύκλου σπουδών να:

  • βρίσκονται τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών,
  • έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης, 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS)  μαθημάτων, κυρίως από το Α’ έτος σπουδών
  • έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο, τουλάχιστον, Β2)

Για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών/τριών, θα ληφθούν υπόψη και τα κάτωθι:

  1. ο Μέσος Όρος βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας κατά την υποβολή της αίτησης
  2. ο συνολικός αριθμός των Π.Μ. από τα επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα σε σχέση με τον αριθμό των προβλεπόμενων Π.Μ. ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών στο οποίο βρίσκεται ο/η φοιτητής/τρια
  3. το επίπεδο γλωσσομάθειας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα αποσταλούν στο email της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής (stat@aueb.gr):

  • Αίτηση συμμετοχής (εδώ)
  • 1 ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (το μέγεθος της φωτογραφίας να μην ξεπερνά τα 2MB)
  • Σκαναρισμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (αρχείο pdf) της Αγγλικής γλώσσας

Επισημαίνεται ότι, αν ένας/μία φοιτητής/τρια δεν καλύψει ακαδημαϊκά τις υποχρεώσεις του/της, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής, θα κληθεί να επιστρέψει τα χρήματα ή/και δεν θα μπορεί να λάβει το τελικό 20% της χρηματοδότησης από το ΙΚΥ.

Ποσό επιχορήγησης*:

79ευρώ/ημέρα φυσικής παρουσίας στο Ίδρυμα υποδοχής, ήτοι 711 ευρώ για επτά (7) ημέρες + 2 ημέρες ταξιδιού.

Σε περίπτωση φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ομάδα με λιγότερες ευκαιρίες, δίδεται επιπλέον εφάπαξ επιχορήγηση ύψους 100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας.

*Για θέματα που αφορούν την επιχορήγηση, θα ενημερωθούν από το γραφείο ERASMUS του Ιδρύματος, όσοι/ες τελικά επιλεγούν (τόσο για την κανονική επιχορήγηση, όσο και για την επιπρόσθετη που αφορά την ομάδα φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες).

Διοικητική Υποστήριξη

Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Σοφία Αναστασίου, τηλ. 210-8203113, e-mail: stat@aueb.gr 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2024