Υποτροφίες Διδακτορικών Σπουδών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεσπίζονται δύο (2) υποτροφίες για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα Στατιστικής. Συγκεκριμένα:

  • Η 1η υποτροφία, ύψους 18.000 Ευρώ (ήτοι, 500 Ευρώ το μήνα για τρία έτη) θα δίδεται στον απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Στατιστική» ο οποίος θα έχει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας του είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 8.51 και η βαθμολογία αυτή έχει προκύψει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου και όχι του Σεπτεμβρίου. Αν ο πρώτος απόφοιτος δεν αποδεχτεί την υποτροφία, αυτή θα δίδεται στο δεύτερο καλύτερο απόφοιτο εφόσον έχει επιτύχει μ.ο. ≥ 8.51 κοκ.
  • Η 2η υποτροφία, ύψους 18.000 Ευρώ (ήτοι, 500 Ευρώ το μήνα για τρία έτη) θα δίδεται στον Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος ο οποίος θα έχει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα τέσσερα μαθήματα που περιγράφονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τεσσάρων μαθημάτων είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 8.51 και δεν έχει χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων.
  • Οι αποδέκτες των ανωτέρω υποτροφιών θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση για την πορεία των διδακτορικών σπουδών τους.
  • Η έναρξη εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών εκκινεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής.
  • Η διάρκεια του προγράμματος υποτροφιών ορίζεται σε τρία (3) έτη.
  • Μετά την πάροδο των τριών ετών θα γίνει επικαιροποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών.