Δημογραφική Στατιστική (7 ΠΜ)

Κωδικός: 
6134
Εξάμηνο: 
4ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Εντεταλμένος Διδάσκων

Βασικές έννοιες: Δημογραφικά συμβάντα, είδη δημογραφικών δεδομένων, πηγές δημογραφικών δεδομένων, δημοσιεύσεις δημογραφικών στοιχείων, δημογραφικά μέτρα,  εξέλιξη του πληθυσμού - βασική εξίσωση. Θνησιμότητα κατά αιτίες θανάτου, μετρήσεις θνησιμότητας, πιθανότητα θανάτου, Συγκρίσεις Θνησιμότητας - Μέθοδοι Τυποποίησης, Ευθεία και Έμμεση Τυποποίηση. Πίνακες Επιβίωσης: Κατασκευή Πινάκων Επιβίωσης, ο Πίνακας Επιβίωσης σαν ένας Στάσιμος Πληθυσμός, Ένταση Θνησιμότητας. Στοχαστική προσέγγιση των συναρτήσεων του Πίνακα Επιβίωσης, Παραμετρικά και μη παραμετρικά μοντέλα θνησιμότητας, ηλικία Θνησιμότητας. Πίνακες Πολλαπλών Κινδύνων (Multiple Decrement Tables). Μέτρα Γεννητικότητας, Συντελεστές Αναπαραγωγής.  Παραμετρικά και μη παραμετρικά μοντέλα γεννητικότητας. Εκτιμήσεις, προβλέψεις και προβολές πληθυσμού (Population Projections): Τεχνικές προβλέψεων, Πιθανοθεωρητικές προβολές πληθυσμού.

      Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Παπαδάκης Μ., Τσίμπος Κ., Δημογραφική Ανάλυση-Αρχές, μέθοδοι, υποδείγματα, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., 2004.
  • Keyfitz, Nathan, Caswell, Hal (2010). Applied Mathematical Demography (Statistics for Biology and Health). Springer.
  • Preston, S., Heuveline, P., Guillot, M. (2000). “Demography: Measuring and Modeling Population processes” Blackwell publishing.
  • Colin Newell, (1990). Methods and Models in Demography. Guilford Press.
  • Shiva S. Halli, K. Vaninadha Rao (1992). Advanced Techniques of Population Analysis, Plenum Pub Corp.
  • Κωστάκη, Α.  “Δημομετρία”. Σημειώσεις διδασκαλίας.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.