Θεωρία Πιθανοτήτων (8 ΠΜ)

Κωδικός: 
6116
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής

Μη-αριθμήσιμα σύνολα και η αναγκαιότητα αξιωματικής θεμελίωσης χώρων πιθανότητας (σ-άλγεβρα ενδεχομένων, αξιώματα Kolmogorov, ιδιότητες μέτρου πιθανότητας). Θεώρημα Επέκτασης εξωτερικού μέτρου πιθανότητας από ημι-άλγεβρα στην αντίστοιχη πλήρη σ-άλγεβρα Lebesgue-Caratheodory (συνοπτικά, εφαρμογές). Ορισμός τυχαίων μεταβλητών και Borel μετρησιμότητα. Στοχαστική ανεξαρτησία, λήμματα Borel-Cantelli, ουραία σ-άλγεβρα και 0-1 νόμος Kolmogorov. Αναμενόμενη τιμή τυχαίας μεταβλητής ως προς μέτρο πιθανότητας και ως ολοκλήρωμα Lebesgue ως προς την αντίστοιχη κατανομή πιθανότητας στην ευθεία Borel (συνοπτικά), ιδιότητες αναμενόμενων τιμών. Είδη σύγκλισης ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών (σχεδόν βέβαιη, κατά μέση τιμή p-τάξεως, κατά πιθανότητα, κατά κατανομή). Οριακά θεωρήματα (μονότονης σύγκλισης, λήμμα Fatou, κυριαρχούμενης ή φραγμένης σύγκλισης, ομοιόμορφης ολοκληρωσιμότητας, ασθενείς και ισχυροί Νόμοι Μεγάλων Αριθμών, Κεντρικό Οριακό Θεώρημα). Αποσύνδεση γενικής κατανομής πιθανότητας στην ευθεία Borel στις συνιστώσες της κατά Lebesgue (διακριτή, απολύτως συνεχή, ιδιότυπη συνεχή). Θεώρημα Radon-Nikodym για απολύτως συνεχείς κατανομές πιθανότητας. Δεσμευμένη αναμενόμενη τιμή, δεσμευμένη πιθανότητα και ιδιότητες αυτών.    

       Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Athreya, Krishna B., Lahiri, Soumendra N., Measure Thery and Probability Thery, Springer Science and Business Media, LLC, 2006.
  • Billingsley, P. (1995): Probability and Measure, 3rd Edition, John Wiley & Sons.
  • Bhattacharya, Rabi. Waymire, Edward C., A Basic Course on Probability Theory, Springer Science and Business Media, Inc., 2007.
  • Rosenthal, J. S. (2006): A First Look at Rigorous Probability Theory, Second Εdition, World Scientific.
  • Roussas, G.G. (2005): An Introduction to Measure-Theoretic Probability, Elsevier Academic Press.
  • Skorokhond, A.V., Prokhorov, Yu.V., Basic Principles and Applications of Probability Theory, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.
  • SpringerLink (Online service), Gut A., Probability: Α graduate Course, Springer Science and Business Media, Inc., 2005.
  • Ρούσσας, Γ. Γ. (1992): Θεωρία Πιθανοτήτων, Eκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.
  • Καλπαζίδου, Σ. (2002): Στοιχεία Μετροθεωρίας Πιθανοτήτων, Eκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.