Πιθανότητες ΙΙ (7,5 ΠΜ)

Κωδικός: 
6142
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Από κοινού κατανομή τυχαίων μεταβλητών, δεσμευμένη πυκνότητα πιθανότητας, δεσμευμένη μέση τιμή.  Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών, μετασχηματισμοί πυκνοτήτων, κατανομή αθροισμάτων ανεξαρτήτων τυχαίων μεταβλητών, συνελίξεις πυκνοτήτων. Διατεταγμένα δείγματα. Κατανομές χ2, t, και F. Πολυμεταβλητές κατανομές - Η Πολυμεταβλητή Κανονική κατανομή. Σύγκλιση κατά κατανομή. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theory and its Applications. Wiley, N.Y.
  • Hoel P., Port S., Stone C., «Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων»,  ITE Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 2009.
  • Hogg, R. and Graig, A. (1970). Introduction to Mathematical Statistics, Third Ed., The Macmillan Co., New York.
  • Hogg,R.V. and Tanis,E.A. (2000). Probability and Statistical Inference. Prentice Hall.
  • Mendenhall, W., Beavec R.J. & Beaver, B.M. (1999): Introduction to Probability & Statistics (10th edition), Duxbury Press.
  • Mood, A., Graybill, F. and Boes, D. (1974). Introduction of the Theory of Statistics. McGraw-Hill.
  • Ross, S. (1976). “A First Course in Probability”. Collier, Macmillan, New York.
  • Ross, S. (1983). “Introduction to Probability Models”. 2nd Ed. Academic Press, New York.
  • Roussas, G.G. (2003). An introduction to Probability and Statistical Inference. Academic Press.
  • Ε.Ξεκαλάκη, Ι.Πανάρετος (1998) Πιθανότητες και Στοιχεία Στοχαστικών Ανελίξεων».

(παλιός τίτλος: Θεωρία Κατανομών)

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.