Εκπόνηση Εργασίας

Κωδικός: 
8149
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Στην Εκπόνηση Εργασίας (ΕΕ) ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί με ένα σοβαρό ερευνητικό θέμα, σε συνέχεια συγκεκριμένου μαθήματος. Με την στενή επίβλεψη καθηγητή του Τμήματος διερευνά ένα εξειδικευμένο θέμα του προγράμματος σπουδών μέσω σοβαρής βιβλιογραφικής έρευνας, εμπειρικής έρευνας ή ανάπτυξης προτυπου συστήματος / τεχνικής / διαδικασιών κλπ. Η ΕΕ μπορεί να εκτελεσθεί το 6ο ή 7ο εξάμηνο, με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή (και την σχετική έγκριση από την Γεν. Συνέλευση) και αποτελεί ουσιαστική προετοιμασία για Μεταπτυχιακές Σπουδές.